Number of the records: 1  

Církevní výuka jako základní i zvláštní právo registrovaných církví a náboženských společností

 1. Title statementCírkevní výuka jako základní i zvláštní právo registrovaných církví a náboženských společností [rukopis] / Katarína Blažíčková
  Additional Variant TitlesCírkevní výuka jako základní i zvláštní právo registrovaných církví a náboženských společností
  Personal name Blažíčková, Katarína (dissertant)
  Translated titleReligious education as basic and specific right of registrated religions
  Issue data2013
  NoteOponent Olga Pouperová
  Ved. práce Lucia Madleňáková
  Another responsib. Pouperová, Olga, 1982- (opponent)
  Madleňáková, Lucia (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (degree grantor)
  Keywords Cirkevné právo * Cirkev a náboženská spoločnosť * Registrácia * Náboženská sloboda * Základné právo * Zvláštne právo * Oprávnenie * Vyučovanie náboženstva * Cirkevná škola * Zriaďovateľ * Škola a školské zariadenie * Školská právnická osoba * Školský register * Vysoká škola * Správa * Religious law * Church and religious society * Registration * Freedom of religion * Fundamental right * Special right * Authorization * The teaching of religion * Religious school * Founder * School and school facilities * School legal entity * School register * University * Administration
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00175348-443023790.doc44457.7 KB29.03.2013
  PosudekTyp posudku
  00175348-ved-551686494.docPosudek vedoucího
  00175348-opon-262181805.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00175348-prubeh-217287509.pdf31.03.201229.03.201314.06.20131Hodnocení známkou

  Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám problematikou registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ktoré sa rozhodli realizovať náboženskú slobodu v oblasti školstva. V tejto oblasti môžu registrované cirkvi a náboženské spoločnosti pôsobiť, len v prípade, že splnia zákonom stanovené podmienky a získajú oprávnenie k výkonu zvláštnych práv. Po úvodných slovách v prvej kapitole, ktorá sa zaoberá konfesným právom a jeho právnou úpravou, sa v nasledujúcej kapitole venujem základným a zvláštnym právam registrovaných cirkví a náboženských spoločností a spôsobu získania oprávnenia k výkonu zvláštnych práv podľa zákona č. 3/2002 Sb., ku ktorým sa zaraduje aj právo vyučovať náboženstvo na školách a právo zriaďovať cirkevné školy. V tretej kapitole vymedzujem podmienky vyučovania náboženstva na školách a ďalej spôsobu vyučovania, povereným zástupcom cirkvi, ktorý vyučovanie na školách poskytujú. Štvrtá kapitola sa zaoberám zriaďovaním cirkevných škôl v režime zákona č. 561/2004 Sb., právnej forme, v ktorej sa cirkevné školy zriaďujú a ďalším otázkam týkajúcim sa tejto problematiky. V tejto kapitole tiež rozoberám možnosť registrovaných cirkví evidovať právnické osoby ako účelové zariadenia poskytujúce vzdelávanie. Piata kapitola sa zaoberá teologickými fakultami pôsobiacimi v rámci verejných vysokých škôl. Záverečná šiesta kapitola sa venuje štátnej správe v oblasti školstva a školskej samospráve, ktorá je vykonávaná školskou radou.In my thesis I focus on the issue of registered churches and religious societies that have decided to pursue freedom of religion in education. Registered churches and religious societies can operate in this area just in case they meet the statutory requirements and be authorized to exercise special rights. After the opening words of the first chapter, which deals with confessional law and its legislation, in the next chapter deals with fundamental and special right of registered churches and religious societies and with the process of obtaining authorization to exercise special rights under the Act No. 3/2002 Sb., which also include the right to teach religion in schools and the right to establish religious schools. The third chapter defines the terms of the teaching of religion in schools and further way of teaching staff authorized by the church to provide instruction in schools. The fourth chapter deals with the establishment of religious schools under the Act No. 561/2004 Sb., and with the legal form in which they establish religious schools and other issues relating to this issue. This chapter also discusses the possibility of registered churches to register as legal entities dedicated facility-providing education. The fifth chapter focuses on the theological faculties working in the public universities. The final sixth chapter deals with the state administration in education and school self- government, which is carried out by the school board.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.