Number of the records: 1  

Rozvojové a misijné aktivity katolíckej cirkvi v Slovenskej republike

 1. Title statementRozvojové a misijné aktivity katolíckej cirkvi v Slovenskej republike [rukopis] / Jakub Ambros
  Additional Variant TitlesRozvojové a misijní aktivity katolické církve ve Slovenské republice
  Personal name Ambros, Jakub (dissertant)
  Translated titleDevelopment and Mission Activities of the Catholic Church of the Slovak Republic
  Issue data2013
  Phys.des.110 s. (31 100 slov) + 9 s. : mapy, grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteOponent Pavel Nováček. Ved. práce Miloš Fňukal
  Another responsib. Nováček, Pavel, 1961- (opponent)
  Fňukal, Miloš, 1970- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rozvojových studií (degree grantor)
  Keywords katolícke misie * inkulturácia * katolícka cirkev * Slovenská republika * oficiálna rozvojová pomoc * neziskové organizácie * rehole * SlovakAid * Catholic mission * inculturation * Catholic Church * Slovak Republic * Official Development Assistance * NGOs * religious orders * SlovakAid
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languageslovenština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programGeografie
  Degreee disciplineMezinárodní rozvojová studia
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00173461-216076079.pdf212.5 MB26.04.2013
  PosudekTyp posudku
  00173461-ved-369392491.pdfPosudek vedoucího
  00173461-opon-850975172.pdfPosudek oponenta

  Táto diplomová práca pojednáva o rozvojových a misijných aktivitách katolíckej cirkvi a jej organizácií (rehoľné rády a neziskové organizácie) v Slovenskej republike. V prvej časti práce sa autor práce zaoberá konceptom katolíckych misií a vzťahom medzi misiami a rozvojom. Druhá časť práce, teda tretia kapitola, charakterizuje katolícku cirkev na Slovensku, jej legislatívny rámec a administratívnu štruktúru. Štvrtá kapitola mapuje misijné pôsobenie a rozvojové aktivity vybraných organizácií (troch rehoľných rádov a piatich neziskových organizácií) venujúcich sa katolíckym misiám na Slovensku. V závere kapitoly sú uvedené niektoré ďalšie organizácie a formy misijného pôsobenia. V piatej kapitole je popísaná oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky. Následne sú analyzované teritoriálne a sektorové priority oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky a katolíckych misií. V závere kapitoly sú zhodnotené špecifiká katolíckych misií v Slovenskej republike. V poslednej, šiestej kapitole sú prezentované postoje verejnosti ku katolíckym misiám, zisťované autorovým výskumom.This diploma thesis addresses the issue of development and mission activities of the Catholic Church of the Slovak Republic. The first part focuses on the concept of catholic missions and the relation missions ? development. The second part (third chapter) characterizes the Catholic Church of the Slovak Republic, the legislative framework and the administrative structure. The fourth chapter describes the development and mission activities of eight Slovak organisations (three religious orders and five NGOs). This is followed by the description of other organisations and methods of mission work. The first part of fifth chapter is about the Official Development Assistance of the Slovak Republic. In the second part of the chapter there are analysed the territorial and sector priorities of the Official Development Assistance of the Slovak Republic and Catholic missions. This is followed by the description of specifics of Catholic missions of the Slovak Republic. The sixth final chapter presents the attitudes of Slovak society to Catholic missions.