Number of the records: 1  

Aktivizační metody výukového bloku "výživa a prevence civilizačních chorob" ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví

 1. Title statementAktivizační metody výukového bloku "výživa a prevence civilizačních chorob" ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví [rukopis] / Markéta Mudráková
  Additional Variant TitlesAktivizační metody výukového bloku "výživa a prevence civilizačních chorob" ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví
  Personal name Mudráková, Markéta (dissertant)
  Translated titleThe activation methods about "nutrition and prevention of lifestyle diseases" in Health education
  Issue data2013
  Phys.des.108 s., 12 s., (132 177 znaků) : il. + 1 CD
  NoteVed. práce Michaela Hřivnová
  Another responsib. Hřivnová, Michaela (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy (degree grantor)
  Keywords výživa * sacharidy * lipidy * proteiny * vitamíny * minerální látky * prebiotika * fytochemické látky * symbiotika * probiotika * pitný režim * potravinová pyramida * civilizační choroby * diabetes mellitus * obezita * hypertenze * kolorektální karcinom * osteoporóza * ischemická choroba srdeční * ateroskleróza * vzdělávací oblasti * klíčové kompetence * průřezová témata * rámcový učební plán * výukové metody * aktivizační metody * nutrition * carbohydrates * lipids * proteins * vitamins * minerals * prebiotics * phytochemicals * symbiotics * probiotics
  probiotics * water intake * food pyramid * lifestyle diseases * diabetes mellitus * obesity * hypertension * cancer of the colon and rectum * osteoporosis * ischemic heart disease * atherosclerosis * educational field * key competencies * cross-cutting themes * framework curriculum * teaching methods * activation methods
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol
  book

  book


  Diplomová práce je zaměřena na aktivizační metody, které se týkaly tématu Výživa a Civilizační nemoci. V kapitolách zaměřených na teorii jsou charakterizovány jednotlivé složky potravy, civilizační nemoci, vzdělávací oblasti v RVP pro ZV, klíčové kompetence a průřezová témata v RVP pro ZV, rámcový učební plán, výukové metody. Práce se také zabývá již vytvořenými aktivizačními metodami a návrhem vlastních aktivizačních metod. Dalším cílem diplomové práce bylo aplikovat vybrané aktivizační metody do výuky ve vybraných třídách na ZŠ a následně zjistit jejich efektivitu, náročnost a atraktivitu pomocí anonymního dotazníku.The thesis is focused on the activation methods which related on the topic of the Nutrition and Lifestyle diseases. In chapters which are focused on the theory they are characterized food components, lifestyle diseases, educational field in the Framework Educational Programme for elementary Education, key competencies, cross-cutting themes, framework curriculum, teaching methods. The thesis is also focused on the already created activity methods and the own activation methods. Another aim of this thesis was to apply selected activation methods in practice in some classes at elementary school and then it was determined effectiveness, intensity and attractiveness of the activation methods by using an anonymous questionnaire.

Number of the records: 1