Number of the records: 1  

Autorskoprávní ochrana uměleckých děl výtvarných

 1. Title statementAutorskoprávní ochrana uměleckých děl výtvarných [rukopis] / Veronika Strážnická
  Additional Variant TitlesAutorskoprávní ochrana uměleckých děl výtvarných
  Personal name Strážnická, Veronika (dissertant)
  Translated titleThe copyright protection of artworks
  Issue data2013
  NoteVed. práce Ivo Telec
  Oponent Jakub Dohnal
  Another responsib. Telec, Ivo, 1959- (thesis advisor)
  Dohnal, Jakub, 1984- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (degree grantor)
  Keywords Část 1 - subjektivní soukromá práva * nehmotný statek * potenciální ubikvita * dualistická koncepce * princip neformálnosti vzniku * zásada teritoriality Část 2 - dílo výtvarné * hmotný substrát * objektivně vnímatelná podoba * námět díla * díla souborná * zákonná domněnka autorství * anonym * pseudonym * subjektivní odtajnění autorství * zákonný zástupce autora Část 3 - vytvoření autorské rozmnoženiny * poškození/zničení díla * koexistenci věcného a autorského práva * osobnostní práva * právo osobovat si autorství * nedotknutelnost díla * majetková práva * trvání majetkových práv Část 4 - droit de suite * obchodník s uměním * práva povinně kolektivně spravovaná Část 5 - volné užití díla a bezúplatné zákonné licence
  práva povinně kolektivně spravovaná Část 5 - volné užití díla a bezúplatné zákonné licence * ? * rozmnoženina díla na objednávku * náhradní autorské odměny * propagace uměleckých děl * dílo trvale umístěné na veřejném prostranství Část 6 - typová licenční smlouva * konstitutivní převod autorských práv * vyvratitelná domněnka nevýhradnosti licence * vyvratitelná domněnka výlučnosti * podlicence Část 7 - OOAS * GESTOR Část 8 - preventivní opatření * soukromoprávní žaloba * plagiát * Part 1 - the subjective private rights * incorporeal good * dualistic concept * informality of constitution * the principle of territoriality Part 2 - work of art * material substrate * objectively perceptible form * the theme of the work * collected works of art
  collected works of art * the legal presumption of authorship * anonymous author * pseudonym * a subjective declassification of authorship * the author's legal representative Part 3 - creation of original copy * damage/destruction of the work * the coexistence of a property right and copyright * moral rights * the right to arrogate the authorship * the integrity of work * property rights * the duration of property rights Part 4 - droit de suite * the art dealer * collective management Part 5 - free use of the work and free legal licence * ? * the order of the copy * replacement of the royalty * the promotion of the works of art * the work permanently located in a public area Part 6 - the licence agreement * copyright transfer * rebuttable presumption of exclusivity Part 7 - OOAS
  rebuttable presumption of exclusivity Part 7 - OOAS * GESTOR Part 8 - preventive measures * private law action * plagiarism
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00170221-775158767.docx20391.2 KB29.03.2013
  PosudekTyp posudku
  00170221-ved-726397157.xlsxPosudek vedoucího
  00170221-opon-862555496.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00170221-prubeh-378869659.tif30.04.201129.03.201317.06.20133Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce s názvem "autorskoprávní ochrana uměleckých děl výtvarných" je zaměřena převážně na analýzu současné právní úpravy autorského práva v České republice a je specializována především na výtvarná díla. Odpovídá nám na otázku, jaké prvky uměleckých děl jsou chráněny naším právem, jaká jsou práva autorů originálních děl a jaké povinnosti má veřejnost vůči jejich výtvorům; zda je poskytovaná ochrana dostačující a ve společnosti účinná vzhledem k potřebám umělců. Otázky provedeného průzkumu o povědomí veřejnosti a osob umělecky činných o autorském právu v České republice byly sestaveny převážně na základě faktů, s nimiž nejčastěji běžný člověk v životě přijde do styku, jako jsou například důsledky prodeje a darování výtvarného díla, práva vyplývající z vlastnictví výtvarných děl, práva autora na odměnu nebo na obranu proti zásahu do svých práv a také ochranné prvky, se kterými se často veřejnost setkává. Mezi respondenty byly zařazeny jak osoby umělecky činné, vysokoškolsky vzdělané i nevzdělané a také osoby s právním vzděláním. Výsledky odpovědí byly následně vyhodnoceny pomocí grafů a mnohdy znázorňují zajímavé poznatky o povědomí umělců a veřejnosti o dané problematice. Jednotlivé části práce jsou členěny podobně, jako je tomu u Autorského zákona s tím rozdílem, že práce se orientuje pouze na výběr takových ustanovení, která se týkají výtvarných děl. Kapitola první se věnuje přirozené povaze autorského práva a jeho základním pojmům jako jsou duševní vlastnictví a nehmotný statek, a pojednává o významu výtvarných děl ve společnosti a o šíření děl v informační společnosti. Kapitola druhá se již věnuje výtvarnému dílu z pohledu autorského práva a odpovídá nám na otázku, co je předmětem ochrany autorského práva, jak vzniká autorství a v čem spočívá jeho podstata a dále osvětluje s tím související pojmy anonym a pseudonym. Kapitola třetí se zabývá vznikem a zánikem autorského práva k dílu a podrobně vymezuje jeho obsah, jenž je tvořen osobnostními a majetkovými právy autora. Kapitola čtvrtá je zaměřena pouze na autorskou odměnu při opětovném prodeji originálu výtvarného díla. Kapitola pátá obsahuje různé způsoby užití díla, které znamenají zákonné omezení práva autorského. Kapitola šestá se pouze okrajově věnuje smluvním vztahům mezi autorem a dalšími osobami při uzavírání licencí. Kapitola sedmá pak okrajově upravuje kolektivní ochranu majetkových práv a kapitola osmá je zaměřena na prevenci před zásahy do autorského práva a možné nároky, které lze uplatnit z jeho porušení. V samotném závěru jsou pak vyhodnoceny výsledky výzkumu zařazené do grafů. Odpovědi na otázky, jež byly obsahem dotazníku, jsou obsaženy v této diplomové práci a pomocí ní mohly být také řádně zodpovězeny.This diploma thesis titled "the copyright protection of works of art" is focused mainly on the analysis of the current legislation of copyright in the Czech Republic and concentrates primarily on artworks. This thesis provides answers to the questions of what elements of artworks are protected by our law, what are the authors rights and what are the obligations of the public towards their creations; whether the granted protection is sufficient and effective in the society in relation to the needs of the artists. The questions included in the survey about the awareness of the public and persons artistically engaged in the Czech Republic have been compiled mainly on the basis of the facts which are encountered in common life, such as the effect of the sale and donation of an art work, the rights arising from the ownership of an artworks, the rights of the author to renumeration or to defend against invasion of their rights and also the protective elements that general public often encounters. Respondents were classified as persons artistically engaged, university educated/uneducated and persons with legal training. All portions of the work are structured similarly, as is the case of the Copyright Act of Czech republic, except that the work is oriented only to the selection of such regulations relating to the works of art. The first chapter is dedicated to the natural nature of copyright law and its basic concepts such as intellectual property and discusses the importance of works of art in society and on the dissemination of works in the information society. Chapter two is dedicated to the artwork from the perspective of copyright law and complies with the question of what is the subject to copyright protection, the origin of authorship and what is its essence. Moreover, chapter two further illuminates the related concepts of anonymous author and pseudonym. Chapter three deals with the creation and dissolution of the copyright of the work and defines its content, which is made up of character and proprietary rights of the author. Chapter four is focused only on the royalty of resale of an original work. Chapter five provides different ways of use of the work, which mean legal restrictions of copyright law. Chapter six marginally deals with the contractual relations between the author and other persons when concluding a license. Chapter seven then marginally modifies the collective protection of property rights and chapter eight is focused on prevention of interventions into the copyright and any rights that can be enforced from its violation. Evaluated results of the research shown in the charts can be found at the end of my thesis. Answers to the questions, which were used in the questionnaire, are contained in this thesis and were also properly answered according to it.

Number of the records: 1