Number of the records: 1  

Agresivita jako vrozená vlastnost a dispozice - možnosti jejího ovlivnění výkonem profese

 1. Title statementAgresivita jako vrozená vlastnost a dispozice - možnosti jejího ovlivnění výkonem profese [rukopis] / Jan Šebl
  Additional Variant TitlesAgresivita jako vrozená vlastnost a dispozice - možnosti jejího ovlivnění výkonem profese
  Personal name Šebl, Jan (dissertant)
  Translated titleAggression as an inborn quality and disposition - options for its influencing by choice of profession
  Issue data2011
  Phys.des.74 s.
  NoteVed. práce Miroslav Charvát. Oponent Jan Šmahaj
  Another responsib. Charvát, Miroslav, 1978- (thesis advisor)
  Šmahaj, Jan, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords agrese * agresivita * BDI * bourači * řezníci * Aggression * aggressiveness * BDI * butchers * slaughtermen
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00172145-277273560.pdf141.5 MB14.12.2011
  PosudekTyp posudku
  00172145-ved-317488366.xlsxPosudek vedoucího
  00172145-opon-614502053.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00172145-prubeh-970814841.jpg28.11.201114.12.201118.01.20122Hodnocení známkou

  Práce obsahuje souhrn významných psychologických teorií o agresi a agresivitě. Zabýváme se okolnostmi vzniku agrese jako vlastnosti, jejím vývojem v čase, zkoumáme faktory vedoucí k projevům agresivního chování a možnosti měnit míru agrese. Empirická část práce odpovídá na otázku, zda lidé mající vyšší míru agrese volí záměrně učňovský obor řezník, uzenář. Ve výzkumné části také zjišťujeme, zda výkon profese řezník, bourač mění míru agrese měřené inventářem agresivity BDI. Výzkumu se zúčastnilo celkem 32 respondentů z 3 výběrových souborů. Statistickou analýzou jsme zjišťovali, zda se mezi sebou liší učni oboru řezník, uzenář a učni jiných oborů v míře agresivity. Poté jsme statistickou analýzou porovnávali studenty oboru řezník, uzenář s řezníky bourači. Výsledky výzkumu ukázaly statisticky významný rozdíl na škále fyzické agrese měřené inventářem BDI, mezi skupinou učňů oboru řezník, uzenář a učňů jiného oboru. Řezníci bourači naopak vykazovali signifikantně nižší míru fyzické agrese než skupina učňů oboru řezník, uzenář. Řezníci bourači vykazovali signifikantně vyšší míru agrese na škále pocitů viny, měřené inventářem BDI než výběrový soubor učňů oboru řezník, uzenář. Výzkumu se účastnilo poměrně malé množství respondentů, ale na základě výsledků můžeme říci, že lidé mající vyšší míru agrese volí učňovský obor řezník, uzenář. Můžeme také konstatovat, že výkon profese řezník bourač zvyšuje míru agresivity na škále pocitů viny, měřené inventářem BDI.The dissertation contains a summary of important psychological theories about aggression and aggressiveness. We focus on circumstances of the origin of aggression as a characteristic and its development in time, research factors which lead to the manifestation of aggressive behaviour and also a possibility to change an extent of aggression. An empirical part of the thesis answers a question whether people having higher extent of aggression choose butcher apprenticeship intentionally. A survey part finds out if performing butcher profession changes an extent of aggression measured by B-D-I inventory. A survey sample consists of 32 respondents (divided into three selection groups). By statistic analysis we discovered if there is any difference between butcher apprentices and apprentices of other specialization in extent of aggression. Then we compared by statistic analysis butcher apprentices and butcher ? slaughtermen. From statistic point of view survey results showed important difference on the scale of physical aggression of B-D-I inventory between the group of butcher apprentices and apprentices of other professions. Butcher ? slaughtermen evinced lower extent of physical aggression then the group of butcher apprentices but butcher ? slaughtermen evinced significantly higher extent of aggression on the scale of guilt - feelings measured by B-D-I inventory than the selected group of butcher ? apprentices. Although survey consisted of few respondents, on the basis of survey results it can be said that people having higher extent of aggression choose butcher apprenticeship. It can be also said that performing butcher ? slaughterman profession changes the extent of aggression on the scale of guilt ? feelings measured by B-D-I inventory.

Number of the records: 1