Number of the records: 1  

Smysl života u závislých na alkoholu

 1. Title statementSmysl života u závislých na alkoholu [rukopis] / Dominika Samková
  Additional Variant TitlesSmysl života u závislých na alkoholu
  Personal name Samková, Dominika (dissertant)
  Translated titleMeaning of life for people addicted to alcohol
  Issue data2012
  Phys.des.92 s. (141 266 znaků) : grafy, tab.
  NoteVed. práce Martin Dolejš
  Oponent Eva Maierová
  Another responsib. Dolejš, Martin (thesis advisor)
  Maierová, Eva (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords závislost na alkoholu * smysl života * logoterapie * osobnostní faktory * existenciální psychologie * dependence on alcohol * meaning of life * logotherapy * personality factors * existential psychology
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00160250-627068289.pdf45816.1 KB28.03.2012
  PosudekTyp posudku
  00160250-ved-910769927.docPosudek vedoucího
  00160250-opon-400857461.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00160250-prubeh-983182590.jpg29.04.201028.03.201210.05.20121Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá smyslem života u alkoholiků v Psychiatrické léčebně Bohnice. Teoretická část je zaměřena na problematiku závislostí a na logoterapii. Výzkum se zaměřil na zkoumání smyslu života, životní spokojenosti, osobnostních faktorů a existenciální schopnosti. Kvalitativní část diplomové práce zjišťovala vývoj smyslu života v průběhu léčby. Pro sběr dat byl použit Logo-test (Balcar, 1992), Dotazník životní spokojenosti (Rodná a Rodný, 2001), NEO pětifaktorový osobnostní inventář (Hřebíčková, Urbánek, 2001) a Existenciální škála (Balcar, 2001). Výsledky z těchto testových baterií ukázaly, že celkový soubor se liší od populačních norem ve všech škálách testové baterie, kromě škál otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost, svědomitost a sex. U většiny čistých alkoholiků vypovídají výsledky z Logo-testu o střední úrovni naplnění smyslu a průměrné duševní stabilitě bez přítomnosti ohrožení. Větší možnost existenciální neurózy a zhoršeného naplnění smyslu bylo zjištěno u alkoholiků s jinou přidruženou závislostí. Výsledky kvalitativní části poukazují na významnost rodiny jako smysl života. V průběhu léčby se smysl života u respondentů ještě více zaměřil na zlepšení rodinných vztahů a na abstinenci. Výsledky také poukazují na to, že léčba může napomáhat k přehodnocení smyslu života.Diploma thesis deals with the meaning of life of alcoholics at Bohnice Psychiatric Hospital. The theoretical part focuses on the issues of addiction and logotherapy. Research focused on examining the meaning of life, life satisfaction, personality factors and existential skills. The qualitative part of the thesis examined the development of the meaning of life during treatment. For data collection was used Logo-Test (Balcar, 1992), Dotazník životní spokojenosti (Rodná and Rodný, 2001), NEO pětifaktorový osobnostní inventář (Hřebíčková, Urbánek, 2001) and Existenciální škála (Balcar, 2001). The results of these test batteries showed that the total file is different from population norms on all scales of test batteries, apart from scales of openness to experience, friendliness, conscientiousness and sex. For most pure alcoholics the results of the Logo-test reveal medium-level sense of fulfillment and the average mental stability without the presence of danger. Greater possibility of existential neurosis and reduced sense of fulfillment was found among alcoholics associated with another addiction. Qualitative results suggest the importance of family as the meaning of life. During treatment, the meaning of life among respondents more focused on improving family relationships and abstinence. The results also suggest that medical treatment can help to rethink the meaning of life.

Number of the records: 1