Number of the records: 1  

Správní delikt na úseku správy stavební

 1. Title statementSprávní delikt na úseku správy stavební [rukopis] / Josef Straka
  Additional Variant TitlesSprávní delikt na úseku správy stavební
  Personal name Straka, Josef (dissertant)
  Translated titleAdministrative Violation of Law in the Department of Building Administration
  Issue data2012
  NoteVed. práce Dalimila Gadasová
  Oponent Lucia Madleňáková
  Another responsib. Gadasová, Dalimila (thesis advisor)
  Madleňáková, Lucia (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (degree grantor)
  Keywords Správní delikt * přestupek * správní delikt právnické osoby a podnikající fyzické osoby * znaky skutkové podstata správního deliktu * zákaz reformatio in peius * stavební správa * správní řízení * řízení o přestupku * pokuta * zákon o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon) * obecní úřad * stavební záměr * stavba * nicotnost * obecný stavební úřad * speciální stavební úřad * obecní úřad * krajský úřad * Ministerstvo pro místní rozvoj * Administrative offence * infraction * Administrative offence of the corporation and bussinesmen * facts of the case * prohibition of the refornatio in peius * building administration * administrative procedure * infractions procedure
  infractions procedure * building act * construction * building intetnion * worthlessness * generally building office * special building office * regional office * Ministry of regional development
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00159826-414781026.doc18571.9 KB14.03.2012
  PosudekTyp posudku
  00159826-ved-278779333.docPosudek vedoucího
  00159826-opon-829578690.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00159826-prubeh-174145778.pdf31.03.201114.03.201213.06.20121Hodnocení známkou

  Tato publikace se zabývá problematikou správních deliktů na úseku správy stavební. Proto jsou v ní zahrnuty poznatky jak z práva stavebního, tak ze správního práva trestního. Je zde upozorněno především na některé případy veřejnoprávních sankcí, k nimž může dojít při realizaci stavebních záměrů. Rovněž jsou uvedeny některé zvláštnosti a nejčastější problémy, které přitom vznikají. Z formálního hlediska je tato práce členěna do pěti kapitol. První kapitola stručně mapuje historický vývoj dané problematiky. Ve druhé kapitole jsou definovány některé klíčové pojmy. Třetí kapitola popisuje jednotlivé pojmové znaky správního deliktu v přímé návaznosti na stavební správu. V kapitole čtvrté je popsána organizace veřejné správy. Poslední, pátá kapitola, se zaměřuje na vybraná procesní specifika. Publikace byla zpracována především jako analýza příslušných legislativních předpisů a jejich komparace s názory uváděnými soudní praxí a odbornou literaturou. Současně je poukázáno na některé nedostatky nynější legislativní úpravy.The main focus of this publication is an Administrative Violation of Law in the Department of Building Administration. Therefore it contains the knowledges from the building law, just as from the infractions law. There is emphasis to the cases of public penalties which are based on realization of the building projects. Some specialities and most frequent issues are mentioned as well. Formally is there a structure of the five chapters. The firtst chapter briefly outlines a historical development of the topic. The basic keyterms are defined by the second chapter. The third chapter describes a particular signs of the administrative violation of law in connection to the building administration. The organization of the public administration is contained in the fourth chapter. The last fifth chapter is focused to the chosen procedural issues. This publication was mainly processed throught the analyse of the legal enactments, togehther with a comparison of the jurisprudence and legal literature. Moreover, some lacks of present legislation are pointed out.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.