Number of the records: 1  

JAK ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY BOUZOV VNÍMAJÍ NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACI UČITELE

 1. Title statementJAK ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY BOUZOV VNÍMAJÍ NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACI UČITELE [rukopis] / Jitka Adamcová
  Additional Variant TitlesNONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE VE VÝUCE DRUHÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA BOUZOVĚ
  Personal name Birknerová, Jitka (dissertant)
  Translated titleHOW STUDENTS IN BOUZOV´S BASIC SCHOOL PERCEIVE TEACHER´S NONVERBAL COMMUNICATION
  Issue data2012
  Phys.des.62 s. (58 905 znaků), 5 s. pří : grafy, tab. + Příloha č. 1: Seznam tabulek a grafů Příloha č. 2.: Dotazník pro žáky Základní školy Bouzov 1 disketa
  NoteVed. práce Václav Klapal
  Another responsib. Klapal, Václav (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Komunikace: 1. verbální: paralingvistické jevy ? síla * barva * rychlost hlasu * pomlky 2. nonverbální: extralingvistické prostředky - řeč těla a očí * mimika * gestika * haptika * kinezika * posturologie * proxemika * vizáž * osobnost žáka na základní škole * osobnost učitele základní školy * Communication : 1. verbal - paralingvistic phenomena: strength * color * speed * voice * pauses 2. non-verbal -extralingvistic phenomena: body language and eye contact * facial expression * gesture * haptics * kinetics * posturologics * proxemics * visage * personality of primary school pupil * personality of primary school teacher
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programVychovatelství
  Degreee disciplineVychovatelství
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00145905-556375878.docx31431.1 KB05.04.2012
  PosudekTyp posudku
  00145905-opon-976102063.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00145905-prubeh-753514535.pdf24.11.201005.04.201214.05.20123Hodnocení známkou

  Bakalářská práce je zaměřena na nonverbální komunikaci ve výuce 2. stupně základní školy na Bouzově. Především jak žák vnímá nonverbální projev učitele. V teoretické části se práce zabývá rozdělení komunikace, osobností žáka a následně osobností učitele a pedagogickou komunikací. Navazující empirická část je věnována výzkumnému šetření, které se zabývá vlivem nonverbální komunikace učitele na vychovávané. Zkoumá, zdali žáci rozumí technikám nonverbální komunikace. Žáci vyjadřují svá přání ohledně používání této metody.The bachelor thesis is focused on nonverbal communication in teaching second primary school in Bouzov . First of all, how student perceive teacher´s non-verbal expression . In the theoretical part of the thesis deals with the distribution of communication, the student and then teacher personality and pedagogical communication. Related empirical part is devoted to research which examines the influence of nonverbal communication in teaching students. It examines whether students understood non-verbal communication techniques. Pupils express their wishes about the use of this method.

Number of the records: 1