Number of the records: 1  

Forma uzavření manželství v římskokatolické a řeckokatolické církvi

 1. Title statementForma uzavření manželství v římskokatolické a řeckokatolické církvi [rukopis] / Jana Gotfrýdová
  Additional Variant TitlesForma uzavření manželství v římskokatolické a řeckokatolické církvi
  Personal name Gotfrýdová, Jana (dissertant)
  Translated titleThe Form of a Marriage Contract in the Roman Catholic and the Greek Catholic Church
  Issue data2012
  Phys.des.61 : tab.
  NoteVed. práce Monika Menke
  Another responsib. Menke, Monika (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra církevního práva (degree grantor)
  Keywords Nupturient * manželství * západní a východní církev * forma uzavření manželství * svátost manželství * svátostné požehnání * svědek * oddávající * překážky a zákazy * dispenz * sňatek * obřad * Betrotheds * marriage * west and east church * form of marriage solemnization * marriage sacrament * blessing sacrament * witness * celebrant * prohibitions and obstacles * dispense * solemnization
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineKřesťanská výchova
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00126745-266924626.pdf26428 KB21.04.2012
  PosudekTyp posudku
  00126745-ved-944576738.docPosudek vedoucího
  00126745-opon-437203399.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00126745-prubeh-740609243.pdf07.05.201021.04.201214.05.20123Hodnocení známkou

  Práce se zabývá kanonickou formou uzavírání manželství v římskokatolické a řeckokatolické církvi. V první části objasňuje základní podstatné znaky manželství v katolické církvi a popisuje odlišnosti, které jsou mezi římskokatolickým a řeckokatolickým chápáním manželství v této oblasti. Text druhé kapitoly se podrobněji zabývá předpoklady, které je nutné v případě sňatku splnit k platnosti a dovolenosti manželství. Předkládá základní přehled manželských překážek a zákazů a zabývá se také určením místa (kde je možné manželství uzavřít) a doby sňatku (obzvláště v jaké části liturgického roku je manželství uzavřít zakázáno). Třetí kapitola je základem celé práce. Okrajově nastiňuje historii vzniku formy jak u římskokatolíků, tak u řeckokatolíků. Dále podrobně zpracovává kanonickou formu uzavření manželství, možnosti dispensování od ní a případné požadavky k tomu, aby bylo manželství uzavřeno platně a dovoleně. Upřesňuje také požadavky na nejdůležitější osoby, které jsou uzavření manželství účastny, tedy nupturienty, svědky a oddávajícího. Závěrečná kapitola se vyslovuje k problematice smíšených manželství, obzvláště z hlediska formy.This work deals with the canonic form of marriage contract in the Roman Catholic and the Greek Catholic church. The first part explains the basic significant characteristic of marriage in Catholic church und describes differences, which are between the Roman Catholic and Greek Catholic understanding of marriage in this field. The second chapter deals deeply with the conditions, which are necessary to fulfill to validity and admissibility in case of solemnization. It shows the basic overview of obstacles and prohibitions and deals also with the determination of place (where is possible to make the marriage solemnization) and term of solemnization (especially in which period of liturgical year is not allowed to make the marriage solemnization). The third chapter is the fundament of the whole work. It shows marginally the history of the origin of the form by the Roman Catholic and also Greek Catholic. Further it process canonic form of marriage solemnization, possibilities of dispense of it and eventually demands for a valid and admissible solemnization. It specifies also the demands for the most important persons, who take part on the solemnization, i.e. betrotheds, witnesses and celebrant). The final chapter describes the problematic of mixed marriages, betrotheds especially the form point of view.

Number of the records: 1