Number of the records: 1  

Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských úvěrech

 1. Title statementNepřiměřená ujednání ve spotřebitelských úvěrech [rukopis] / Jakub Dohnal
  Additional Variant TitlesNepřiměřená ujednání ve spotřebitelských úvěrech
  Personal name Dohnal, Jakub, 1984- (dissertant)
  Translated titleUnfair terms in consumer credit contracts
  Issue data2012
  NoteVed. práce Blanka Tomančáková
  Another responsib. Tomančáková, Blanka (školitel)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (degree grantor)
  Keywords Spotřebitelský úvěr * věřitel * spotřebitel * zprostředkovatel * informační povinnost * odstoupení od smlouvy * mimosoudní řešení sporů * promlčení * úrok z úroků * autonomie vůle * smluvní prodloužení promlčecí doby * institut jednání za jiného * odkaz na obchodní podmínky * smluvní úroky z prodlení * úročení příslušenství * Consumer credit * creditor * consumer * intermediary * information duty * contract withdraw * out-of-court dispute resolution * limitation of action * compound interest * freedom of will * contractual prolongation of prescription period * delivering according to the material law * acting on one?s behalf * reference to commercial conditions
  reference to commercial conditions * contractual delay interests * interest of ancillary
  Form, Genre disertace dissertations
  UDC (043.3)
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitlePh.D.
  Degree programDoktorský
  Degree programTeoretické právní vědy
  Degreee disciplineObčanské právo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00118132-726025989.pdf401 MB21.02.2012
  PosudekTyp posudku
  00118132-ved-983523482.pdfPosudek vedoucího
  00118132-opon-800819332.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00118132-prubeh-849867609.pdf10.09.200921.02.201231.05.2012S2

  Tato práce se zabývá rozborem právní úpravy poskytování spotřebitelských úvěrů v České republice se zaměřením na oblast tzv. nepřiměřených ujednání. Dílo obsahuje stručný popis historického vývoje institutů, které měly vliv na vývoj poskytování spotřebitelských úvěrů v ČR s tím, že z hlediska českého právního řádu je nejdůležitější vývojovou linií právo Evropské unie, které je inspirováno pojetím této problematiky ve Spojených státech amerických či Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Shodné prvky autor nastínil a popsal v příslušné kapitole, týkající se srovnání české právní úpravy s legislativním pojetím právě v těchto západních státech. Autor zkoumá rovněž potřebnost právní úpravy nepřiměřených ujednání v českém právním řádu. Zabývá se otázkami autonomie vůle, v kontextu ochrany slabší strany v komparaci s aktuálními právními problémy. Disertační práce systémovou metodou pojednává o minulé úpravě spotřebitelských úvěrů v kapitole druhé, kde je pojednáno o historickém vývoji tohoto institutu jak v České republice, tak i v zahraničí, s přihlédnutím k evropské legislativě, která do českého právního řádu přinesla zákaz tzv. nepřiměřených ujednání ve spotřebitelských smlouvách.The work deals with analysis of legislation of providing consumer credits in the Czech Republic with focus on unfair terms. The work contains brief description of the historical development of institutes that have impact on development of consumer credit providing in the Czech Republic, in the terms of our legal system is obviously the most important developmental line the European Union law, which is in my opinion strongly inspired by concept of this issue in the United States and the United Kingdom. I outlined and described the identical elements in chapter dealing with comparison of our legislation with legislative concepts in these western states. The dissertation also examines need for legal regulation of unfair terms in our legal system. It deals with issues of autonomous will in context of protecting weaker party in comparison with current legal problems. A result of the work is the conclusion, which summarizes the findings of the work, which aim to verify whether current level of the consumer protection owing to application of the unfair arrangements provisions is benefit to the Czech legal order or whether it vice versa suppresses free will. It is all done with focus on the consumer credit, when functionality and integrity of particular by-law will also be verified, same as the protection of the weaker party in this legal area.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.