Number of the records: 1  

Canisterapie a její přínos pro osoby se zdravotním postižením

 1. Title statementCanisterapie a její přínos pro osoby se zdravotním postižením [rukopis] / Tereza Trefilíková
  Additional Variant TitlesCanisterapie a její přínos pro osoby se zdravotním postižením
  Personal name Trefilíková, Tereza (dissertant)
  Translated titleCanistherapy and its benefits for people with disabilities
  Issue data2011
  Phys.des.70 s. + 12 s. příloh : grafy + CD ROM
  NoteVed. práce Veronika Stoklasová
  Another responsib. Růžičková, Veronika (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Animoterapie * canisterapie * terapie * pes * efektivita terapie * zdravotní postižení * autismus * hyperkinetický syndrom * epilepsie * Westův syndrom * dětská mozková obrna * Animaltherapy * canistherapy * therapy * dog * effectiveness of therapy * disability * autism * hyperkinetic syndrome * epilepsy * West syndrome * cerebral palsy
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00113628-597653519.pdf341.6 MB30.06.2011
  PosudekTyp posudku
  00113628-ved-624723312.docPosudek vedoucího
  00113628-opon-318248473.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00113628-prubeh-776344975.pdf10.11.200930.06.201129.08.20111Hodnocení známkou

  Cílem diplomové práce bylo zjistit přínos canisterapie pro osoby se zdravotním postižením. Vliv canisterapie byl pozorován v těchto hodnotících aspektech: hrubá motorika, jemná motorika, verbální komunikace a kladné emoce. Teoretická část práce je rozdělena do tří samostatných kapitol. První kapitola je věnována animoterapii, druhá kapitola se zabývá canisterapií a předmětem třetí kapitoly jsou definice a etiologie postižení, která byla diagnostikována u jedinců, kteří byli zařazeni do výzkumného šetření. Obsahem praktické části je vlastní šetření, do něhož byli zařazeni klienti s těžkým zdravotním postižením z denního stacionáře pro děti s kombinovanými vadami a autismem. Na základě získaných informací z výzkumného šetření byla navržena doporučení pro praxi.The aim of the thesis was to investigate canine benefit for people with disability. Influence of canine was observed in the evaluation of these aspects: gross motor, fine motor skills, verbal communication and positive emotions. The theoretical part is divided into three separate chapters. The first chapter is devoted animaltherapy, second chapter deals with canine and the subject of the third chapter are the definition and etiology of disability, which was diagnosed in Individuals who were included in the research. The content of the practical part has its own investigation,in which were placed clients with Severe disability in day care for children with combined disabilities and autism. Based on informations gathered from the research was suggested recommendations for practice.

Number of the records: 1