Number of the records: 1  

Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 1. Title statementSpisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická.
  Personal name Marek, Karel, 1949- (author)
  Issue dataV Brně : Masarykova univerzita
  Subj. Headings obchodní závazky - Česko commercial obligations
  Form, Genre studie studies
  Conspect347 - Soukromé právo
  UDC 347.74/.76 , 347.74 , (048.8)
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
  ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  Numbers2010: Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu, Komunitární a české právo proti nekalé soutěži, Systém zásad soukromého práva, Závazky ze smluv a jejich právní režim
  2009: České stavební právo v evropském kontextu, Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva, České trestní právo hmotné a procesní ..., Europäischer Kontext der Entwicklung des Privatrechts ..., Evropské unifikační projekty závazkového práva ..., Právo a evropská informační společnost, Přistoupení k EU a nutnost provádění ústavních změn, Sociální ochrana zaměstnanců při restrukturalizaci podniků, Tendence vývoje českého nadačního práva ..., Právo a evropská informační společnost [elektronický zdroj]
  2008: Smluvní obchodní právo, kontrakty, Právní prostředky a cesty k řešení ekologických zátěží
  2007: Smluvní obchodní právo, kontrakty, Mnohojazyčnost Evropské unie a její důsledky pro českou právní praxi, Staré ekologické zátěže v kontextu americké, evropské ...
  2006: Smluvní obchodní právo, kontrakty, Evropský justiční prostor, Vnější obchodní vztahy Evropské unie, Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004, Právo a násilí
  2005: Odpovědnost za škodu, Cyberspace 2004, Aktuální otázky práva životního prostředí, České právní myšlení a logika-minulost a perspektivy II, Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě, Nové jevy v hospodářské kriminalitě, Nekalá soutěž a reklama
  2004: Obchodněprávní smlouvy, Cyberspace 2003, Právo zdravotnického výzkumu, Soukromoprávní aspekty nadačního a spolkového práva ..., Správní uvážení, Tradice a perspektivy racionalitického právního myšlení, Ženská delikvence jako sociální jev
  2003: Obchodněprávní smlouvy, Mezinárodní odpovědnost, Evropský justiční prostor, Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání, Wirtschaftsstrafrecht und die Strafbarkeit juristischer Personen, České právní myšlení a logika-minulost a perspektivy, Kritika rasy a rasismu, Úprava mezinárodní právní pomoci v trestních věcech ...
  2002: Obchodněprávní smlouvy
  2001: Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení, Rekodifikace českého trestního práva procesního
  2000: Aktuální otázky reformy veřejné správy, Kompenzace informačního deficitu procesní strany, Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, Kauce při hrozící škodě v římském právu, Vlastnictví státu, Všeobecná teorie norem, Subjekty obchodního práva, Východiska a principy odměňování ...
  1999: Smluvní typy druhé hlavy třetí části obchodního zákoníku, Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty, Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, Ročenka evropského práva. Sv. 5, Nutná obrana
  1998: Negotiorum gestio, Některé právní aspekty ochrany zdraví spotřebitele, Obecně závazné vyhlášky, Ústava České republiky po pěti letech, Obchodní závazky, Důchodové systémy, Omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu obecného zájmu, Základní pojmy a instituty správního práva, Zásady soukromého práva, Ročenka evropského práva. Sv. 4, Finance územních samosprávných celků, Evropské mezinárodní právo soukromé
  1997: Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu, Plody z otráveného stromu, Přezkum správních rozhodnutí, Zásada projednací v civilním soudním řízení, Riziko v pojetí kriminologickém a juristickém, Stát a firma v podmínkách smíšené ekonomiky, Finanční správa, Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí, Spravedlnost v právu, Státní služba, Živnostenské oprávnění, Ročenka evropského práva. Sv. 3
  1996: Conference papers on professional ethics, O vnitrostátní přímé závaznosti mezinárodních smluv, Ročenka evropského práva. Sv. 2, Odpověď mezinárodního práva na hromadné uprchlictví
  1995: Celní právo a celní politika v procesu prvního sjednocení Německa, Základy konstrukce Kelsenovy ryzí nauky právní, Politické myšlení sv. Tomáše, Pocta svobodě, Ročenka evropského práva. Sv. 1, Spolkový zákon v praxi ..., Vybrané problémy z teorie konkursního práva
  1994: Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republi, Vývoj právní úpravy pojišťovnictví, Smluvní princip a jeho projevy ..., Trestněprávní reforma v České republice ...
  1993: Filozofie, právo, morálka, Normativität und Realität des Rechts, Základy právní logiky, Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu, Právo procesní a právo hmotné, Dítě, rodina, stát
  1992: Úvod do ekonomiky podnikání. Část 1, Právní filosofie XX. století, Zum Nachlaß von Prof. F.Weyr, Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době, Transformace státního vlastnictví, Bibliografie právních dějin Moravy 1945-1990
  1991: Die normative Rechtstheorie im Kontext der Rechtswissenschaft, Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním
  1950: Majetkoprávní aspekty likvidace řádů římskokatolické církve v roce 1950
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  journal

  Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.