Počet záznamů: 1  

Děti a masmédia

  1. Neuschel, Richard
    Děti a masmédia [rukopis] / Richard Neuschel. -- 2011. -- 83 s. (100 110 znaků) + 1 CD ROM. -- Ved. práce Evžen Růžička. -- Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na problematiku masových médií a jejich vlivu na děti. Teoretická část obsahuje výklad základních pojmů, přehled historického vývoje masmédií a jejich začlenění do společenských souvislostí. Věnuje se i problematice mediální výchovy. Upozorňuje na možnosti cíleného zneužití masmédií. Praktická část analyzuje data zjištěná dotazníkovým šetřením ve zvolené oblasti.. -- Abstrakt: Graduation theses is based on problems of mass media and their impact on children. Theoretical part includes explanation of basic concepts, an overview of historical development of mass media and their integration into social context. It also presents an issue about media education. And it covers warning of possibility of targeted abuse of media. Practical part analyses information taken from questionnaire research.
    Růžička, Evžen. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností
    Děti. masmédia. mediální gramotnost. mediální výchova. Children. mass media. media literacy. media education. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1