Počet záznamů: 1  

Děti a masmédia

  1. Pešoutová, Iva
    Děti a masmédia [rukopis] : Kyberšikana, kyberstalking a jiná nebezpečí internetu / Iva Pešoutová. -- 2010. -- 108 stran + CD. -- Ved. práce Evžen Růžička. -- Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku kyberšikany, kyberstalkingu a jiných nástrah, která skýtá anonymita internetu. Popisuje historii masmedíí, masové komunikace i internetu. Zvláště se zaměřuje na projevy kybešikany, kyberstalkingu, kybersexu, kybergroomingu, sextingu, happy slappingu. Zabývá se prevencí těchto jevů a jejich vliv na mládež. Praktická část shrnuje zkušenosti žáků s těmito nebezpečnými fenomény moderní společnosti. Cílem je zjistit míru zkušenosti s nebezpečími, jež internet může poskytovat.. -- Abstrakt: The aim of this thesis are problems of Cyber Bullying, Cyber Stalking and other dangers, which are possible because of anonymity on the internet. It describes the history of the mass media, public communication and the internet as well. Mainly it is aimed at the badges of Cyber Bullying, Cyber Stalking, Cybersex, Cybergrooming, Sexting and Happy Slapping. This thesis is concerned with prevention of these acts and the influence on the youth. Practical part sumarises pupil?s experience with these dangerous phenomena of modern society. The aim is to find out the degree of experience with dangerous, which there might be on the internet.
    Růžička, Evžen. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností
    masmédia. masová komunikace. internet. závislost na internetu. sociální sítě. kybersex. kyberšikana. kyberstalking. sexting. happy slapping. prevence. kybergrooming. Mass media. Public communication. The internet. dependence on the internet. social nets. Cybersex. Cyber Bullying. Cyber Stalking. Sexting. Happy Slapping. Prevention. Cybergrooming. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1