Počet záznamů: 1  

Neverbální komunikace

  1. Klepáčová, Olga
    Neverbální komunikace [rukopis] / Olga Klepáčová. -- 2007. -- 57s., 44599 znaků, 13 s.obr.př + 1 CD ROM. -- Ved. práce Jana Šindelová. -- Abstrakt: Ústředním tématem diplomové práce je neverbální komunikace. Teoretická část obsahuje základní charakteristiky pojmu neverbální komunikace a její členění, popisuje tvorbu vybraných českých i zahraničních uměleckých osobností, které se zabývaly především figurální tvorbou. Praktická část je složena ze sedmi kreseb perem a tuší a tří velkoformátových xeroxů. Didaktická část popisuje průběh vyučovací hodiny v níž bylo žáky zpracováno téma neverbální komunikace. Přesný popis učební jednotky je doložen ukázkami výsledných prací.. -- Abstrakt: The main topic of the Diploma thesis is non-verbal communication. The theoretical part contains the basic characteristics of the term non-verbal communication and its segmentation, it describes the work of selected Czech and International Artists who were focusing mainly on figural work. The practical part consists of seven paintings painted with pen and ink and three large format xerox samples. The didactical part describes the content of a lesson where students dealt with the topic of non-verbal communication. The detailed description of the lesson is enclosed in the form of examples of final works.
    Šindelová, Jana. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy
    Komunikace {--} neverbální. výraz. gesto. mimika. The Communication {--} nonverbal. expression. gesture. mimicry. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1