Počet záznamů: 1  

Eutanazie dětí

  1. Stískala, Václav, 1994-
    Eutanazie dětí [rukopis] / Václav Stískala. -- 2019. -- 59. -- Oponent Maxim Tomoszek. -- Ved. práce Jan Kratochvíl. -- Abstrakt: Práce se zabývá problematikou eutanazie u dětí. Odpovídá na otázku, proč by měla být působnost tohoto institutu rozšířena i na takovou skupinu zranitelných osob, s důrazem na praktické zkušenosti z jurisdikcí, kde již tak učiněno bylo. Poukazuje tak na nenaplnění obav ze strany kritiků takového rozšíření. Jakožto podpůrný argument využívá závěrů ustálené judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Zároveň poukazuje na fakt, že uzákonění eutanazie pouze pro dospělé pacienty by mohlo představovat diskriminaci nezletilých pacientů v obdobné situaci. V rámci České republiky analyzuje zejména ústavněprávní mantinely případného přijetí eutanazie dětí v českém právním řádu a v této souvislosti nabízí i legislativní návrh pro takovou možnost. S ohledem na dosavadní neúspěšné legislativní snahy však bere práce v potaz nutný postupný vývoj v rámci české legislativy.. -- Abstrakt: The diploma thesis deals with an issue of child euthanasia. It answers the question on why the scope of the institute of euthanasia should be extended to such a vulnerable group, with an emphasis on the practical experience of jurisdictions, where it has been already extended. It points out that the expressed concerns of critics have not materialized. As supporting argument, it uses the conclusions of the established case-law of the European Court of Human Rights. Moreover, it points out that legalisation of euthanasia for adult patients alone could discriminate minors in similar situations. Within the Czech Republic, it analyses constitutional limits of the possible adoption of child euthanasia in the Czech legal system and in this context, it also offers a legislative proposal. However, considering the previous unsuccessful legislative efforts, it takes into account the necessary gradual development within the Czech legislation.
    Tomoszek, Maxim, 1979-. Kratochvíl, Jan. Univerzita Palackého. Katedra ústavního práva
    eutanazie dětí. lidská práva. právo na život. právo na smrt. child euthanasia. human rights. right to life. right to die. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1