Počet záznamů: 1  

Psychosomatická zátěž u profesionálních řidičů

  1. Gawlasová, Ester,
    Psychosomatická zátěž u profesionálních řidičů [rukopis] / Ester Gawlasová. -- 2018. -- 127 s. : grafy, tab. + 1 CD. -- Oponent Miroslav Orel. -- Ved. práce Matúš Šucha. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá psychosomatickou problematikou u řidičů z povolání a psychosociálními faktory, jež potenciálně souvisí s psychosomatickou zátěží. Teoretická část je věnována uvedení do psychosomatického fenoménu včetně vymezení psychosomatické zátěže v kontextu dopravního prostředí. Dále představujeme teoretická východiska vybraných osobnostních charakteristik, copingových strategií, teoretického konstruktu SOC a sociální opory. Teoretický rámec hlavních témat diplomové práce propojujeme s aktuálními výzkumnými poznatky ve vztahu ke zdraví. Výzkumu se zúčastnilo 86 řidičů autobusů a tramvají. Profesionální řidiči zakoušejí průměrně nejvíce neurastenické a psychastenické obtíže. Zdravotními problémy, které řidiče dlouhodobě nejvíce trápí, jsou potíže muskuloskeletálního a oběhového systému, zejména v podobě bolesti zad a esenciální hypertenze. Výsledky výzkumu rovněž naznačují, že neuroticismus jako situačně nezávislý i dopravně specifický rys, situačně nezávislá svědomitost a extraverze, negativní copingové strategie a alexithymie pozitivně korelují s mírou psychosomatické zátěže. Dopravně specifická svědomitost a extraverze a vnímaná sociální opora signifikantně nesouvisí s psychosomatickou zátěží. Výsledky našeho výzkumu potvrdily existenci záporné korelace mezi SOC a psychosomatickými stesky.. -- Abstrakt: The thesis is focused on psychosomatic problematics of professional drivers and psychosomatic factors, which are potentially related with the psychosomatic workload. The theoretical part is dedicated to an introduction to the psychosomatic phenomenon including definition of psychosomatic in the context of professional driving. Further, it includes theoretical starting points of personality, coping, SOC, social support. We connect the theoretical frame of the main subjects of the thesis with current research findings with a relationship to health. Data were from 86 bus and tram drivers. Professional drivers experience psychosomatic complaints, predominantly neurasthenia and psychastenia. Health complaints, which drivers experience the most are problems of musculoskeletal and cardiovascular systems, especially in the form and back pains and essential hypertension. The results of the research imply, that situation independent and traffic specific neuroticism, situation independent conscientiousness and extraversion, negative coping and alexithymia positively correlate with the amount of psychosomatic workload. Traffic specific conscientiousness, extraversion and social support statistically do not significantly relate with the psychosomatic workload, our research proved a negative correlation between SOC and psychosomatic complaints.
    Orel, Miroslav,. Šucha, Matúš, 1980-. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie
    řidič. psychosomatická zátěž. alexithymie. osobnost. coping. sense of coherence. vnímaná sociální opora. driver. psychosomatic workload. alexithymia. personality. coping. sense of coherence. perceived social support. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1