Počet záznamů: 1  

Neverbální komunikace ve vyučovacím procesu na 1. stupni ZŠ

  1. Uradníčková, Pavlína,
    Neverbální komunikace ve vyučovacím procesu na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Pavlína Uradníčková. -- 2018. -- 106 s. : il., schémata, tab. + 3 CD. -- Ved. práce Jana Kusá. -- Oponent Dana Cibáková. -- Abstrakt: Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretická část shrnuje všeobecné poznatky o neverbální komunikaci. Praktická část popisuje neverbální chování vyučujících během vyučovacího procesu, sleduje rozdíly řeči těla mezi vyučujícími ženami a muži, určuje nejčastější chyby v jejich projevu a dokládá seznam doporučení, jak chyby odstranit. Odborné poznatky byly následně na základě metody pozorování sledovány v praxi na konkrétní základní škole.. -- Abstrakt: The diploma thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part summarizes the general knowledge of nonverbal communication. The practical part describes the non-verbal conduct of primary school teachers during the teaching process, observes the differences in body language among female and male teachers, identifies the most common mistakes in the teacher´s conduct, and illustrates a list of recommendations how to remove errors. Then the expertise has been monitored at specific primary school by observational method.
    Kusá, Jana, 1984-. Cibáková, Dana,. Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury
    Komunikace. neverbální komunikace. řeč těla. extralingvální prostředky. proxemika. haptika. posturika. gestika. kinezika. mimika. image. Communication. nonverbal communication. body language. extralingual means. proxemics. haptics. posturology. gesture. kinesics. mimics. image. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1