Počet záznamů: 1  

Analýza územního plánování ve vybraných částech česko-polského pohraničí (a jeho příspěvek k přeshraniční spolupráci)

  1. Motúz, Ladislav
    Analýza územního plánování ve vybraných částech česko-polského pohraničí (a jeho příspěvek k přeshraniční spolupráci) [rukopis] / Ladislav Motúz. -- 2016. -- 86 s., 20 vázaných příloh : il., mapy, plány, schémata, tab. -- Ved. práce Pavel Ptáček. -- Oponent Zdeněk Opravil. -- Abstrakt: Předmětem práce je analýza systému územního plánování v ČR a Polsku. Na jejím základě jsou vyvozeny legislativní možnosti spolupráce v této oblasti. Pomocí porovnání strategických dokumentů, konzultací a dotazníkového šetření mezi aktéry české části pohraničí je zjišťován stav v praxi a diskutována otázka zavedení společného informačního systému územního plánování. Výzkum ukazuje, že za určitých podmínek (jako úprava legislativy či více iniciativní přístup aktérů) může územní plánování efektivněji přispívat pro rozvoj pohraničního území a rozvíjet solupráci.. -- Abstrakt: The subject of the work is the analysis of spatial planning system in the Czech Republic and Poland. On its base are drawn legislative possibilities of cooperation in this field. Using the comparison of strategic documents,consultations and survey among participants the Czech part is detected in the state of practice and discussed the issue of introducing a common information system of spatial planning. Research shows that under certain conditions (such as revising the legislation or a more proactive approach actors) can spatial planning contribute effectively to the development of the border region and develop cooperation.
    Ptáček, Pavel, 1972-. Opravil, Zdeněk. Univerzita Palackého. Katedra geografie
    územní plánování. přeshraniční spolupráce. analýza. konzultace. dotazníkové šetření. česko-polské pohraničí. spatial planning. cross-border cooperation. analysis. consultation. survey. Czech-Polish borderland. diplomové práce
    (043)378.2