Počet záznamů: 1  

Religiozita a spiritualita a ich možný vplyv na život detí staršieho školského veku

  1. Dutková, Katarína
    Religiozita a spiritualita a ich možný vplyv na život detí staršieho školského veku [rukopis] / Katarína Dutková. -- 2016. -- 120 s. (236 048 znakov) + 1 CD ROM. -- Ved. práce Peter Tavel. -- Oponent Lucie Klůzová kráčmarová. -- Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá spiritualitou a religiozitou a ich možným vplyvom na život detí staršieho školského veku. Práca je rozdelená na časť teoretickú a výskumnú. Teoretická časť sa venuje obdobiu staršieho školského veku, spiritualite, religiozite a ich vplyvom na život adolescentov a dospelých. Pre samotný výskum bol zvolený kvalitatívny prístup. Do výskumu sme vybrali 12 rozhovorov s účastníkmi vo veku 11-15 rokov, z čoho štyria sa hlásia ku katolíckemu vyznaniu a ôsmy sú bez vyznania. Dáta boli zozbierané metódou pološtrukturovaného rozhovoru a metódou ich spracovania bola tematická analýza, metóda vytvárania trsov a metóda prostého výčtu. Bolo zistené, že väčšina participantov vykazuje neistotu a diskrepanciu vo svojich názoroch na spiritualitu. Ukázalo sa, že viera je pre veriacich dôležitou súčasťou ich hodnôt, zmyslu života, miesta kontroly, či copingu, a teda vplýva na ich život. Aj keď naši neveriaci participanti nie sú religiózni, na základe niektorých ich výpovedí sa javia byť spirituálni, no táto ich spiritualita sa neprejavuje (alebo iba v nízkej miere) v dôležitých oblastiach ich života.. -- Abstrakt: This thesis is dealing with religiosity and spirituality and their possible impact on life of older school aged children. The thesis is divided into theoretical and research part. The theoretical part deals with the period of older school age, spirituality, religiosity and their impact on life of adolescents and adults. A qualitative approach was used for the research part. We chose 12 interviews with participants of age between 11-15 years for the research, out of which people are Catholic and eight are without religion confession. The data were gained by the method of half-structured interview and the method of data processing was thematic analysis, method of forming tufts and method of simple listing. It was found out, that the majority of participants show uncertainty and discrepancy within their opinions considering spirituality. It was shown, that for religious participants, faith plays an important role in their values, life meaning, locus of control, or coping, and thus affects their lives. Although our non-believing participants are not religious, based on some of their statements they appear to be spiritual, but this spirituality does not manifest (or only in a small amount) in important domains of their lives.
    Tavel, Peter, 1966-. Klůzová kráčmarová, Lucie. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie
    religiozita. spiritualita. deti staršieho školského veku. religiosity. spirituality. older school aged children. diplomové práce
    (043)378.2