Počet záznamů: 1  

Noční můry ve vztahu k hranicím v mysli, traumatickým zkušenostem a vztahové vazbě

  1. Šídlová, Vladimíra
    Noční můry ve vztahu k hranicím v mysli, traumatickým zkušenostem a vztahové vazbě [rukopis] / Vladimíra Šídlová. -- 2016. -- 98 s. (180359 znaků) : tab. + 1 CD ROM. -- Oponent Olga Pechová. -- Ved. práce Lucie Klůzová kráčmarová. -- Abstrakt: Noční můry jsou sny typické negativním obsahem a předčasným probuzením. Smyslem této studie bylo prokázat souvislost nočních můr s propustností hranic v mysli, traumatickými zkušenostmi a se vztahovou vazbou. Výzkumu se zúčastnilo 297 osob (237 žen a 60 mužů) z klinické i neklinické populace. Byly použity následující dotazníky: Index závažnosti znepokojivých snů a nočních můr, Dotazník na následky nočních můr, Dotazník mentálních hranic-18, Seznam traumatických symptomů-40 a Škála prožívání blízkých vztahů. Byla prokázána souvislost mezi závažností nočních můr a kvalitou života. Dále byl nalezen vztah mezi tenkými hranicemi v mysli, příznaky traumatu, vztahovou úzkostností a vztahovou vyhýbavostí k závažnosti nočních můr. Vliv pohlaví na závažnost nočních můr prokázán nebyl. Byl však zjištěn rozdíl mezi souborem z neklinické populace, osobami s poruchami afektivity a osobami s poruchami příjmu potravy.. -- Abstrakt: A negative content and a precocious awakening are the typical features for the nightmares. The aim of this study was to demonstrate a correlation between severity of nightmares and boundary permeability, traumatic experiences and attachment. 297 persons were involved in the study (237 women and 60 men), from clinical and nonclinical population. Several types of questionnaires were used, such as: The Disturbing Dream and Nightmare Severity Index, The Nightmare Effect Survey, Boundary Questionnaire-18, Trauma Symptom Checklist-40, Experiences in Close Relationships. The correlation between nightmare severity and quality of life was found. Moreover, a relation of thin boundaries, trauma symptoms, attachment anxiety and attachment avoidance to the severity of nightmares was found. An effect of sex on nightmare severity wasn´t demonstrated. However, a difference between the sample from the clinical population, persons with affectivity problems and persons with eating disorders was found.
    Pechová, Olga, 1975-. Klůzová kráčmarová, Lucie. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie
    noční můry. hranice v mysli. trauma. vztahová úzkostnost. vztahová vyhýbavost. nightmares. boundaries in the mind. trauma. attachment anxiety. attachment avoidance. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1