Počet záznamů: 1  

Kvalita života učitelů na ZŠ

  1. Klechová, Eliška
    Kvalita života učitelů na ZŠ [rukopis] / Eliška Klechová. -- 2015. -- 71 + 7 stran příloh : portréty, grafy, schémata, tab. + CD ROM. -- Ved. práce Jana Kvintová. -- Abstrakt: Cílem diplomové práce je zaměřit se na kvalitu života, respektive celkovou životní spokojenost pedagogů základních škol ve městech a na vesnicích. Dosažení cíle odpovídá i struktura práce, jež se zaměřuje na studium odborné literatury a zdrojů. V empirické části práce, byl použit dotazník životní spokojenosti, který je standardizovaný, což nám zajišťuje adekvátní validitu a reliabilitu výsledků. Kapitoly jsou zaměřeny na kvalitu života, učitelskou profesi, osobnost učitele, stres a jejich zdraví. Cílem empirické části je analýza, srovnání, odpověď na výzkumné otázky a hypotézy týkající se celkové problematiky.. -- Abstrakt: The aim of this thesiss is to focus, on the quality of life or overall life satisfaction of primary school teachers in cities, towns and villages. Achieving the goal of the structure of work, which focused on the study of literature and resources. In the empirical part used a questionnaire of life satisfaction wchich is standardized and provides us with adequate validity and reliability of the results. The chapters focus on the quality of life, the teaching profession, teacher personality, stress and health. The aim of the empirical part is the analysis, comparison, answer to the research questions and hypotheses regarding the overall problem.
    Kvintová, Jana, 1974-. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra psychologie a patopsychologie
    kvalita života. well-being. životní spokojenost. učitelská profese. osobnost učitele. stres. zdraví. quality of life. well-being. life satisfaction. teaching profession. teacher. stress. health. diplomové práce
    (043)378.2