Počet záznamů: 1  

Cechovní korporace ve vrchnostenských městech na raně novověké Moravě: Kroměříž a Prostějov v 16.-19. století

  1. Sobek, David
    Cechovní korporace ve vrchnostenských městech na raně novověké Moravě: Kroměříž a Prostějov v 16.-19. století [rukopis] / David Sobek. -- 2015. -- 169 s. (396 576 znaků) : il., tab. -- Ved. práce Michael Viktořík. -- Abstrakt: Práce má za cíl přiblížit vývoj cechovních korporací ve vrchnostenských městech na raně novověké Moravě v 16.-19. století na příkladu tří kroměřížských a prostějovských řemeslných cechů. Prostor je věnován jak vývoji korporací, tak i fenoménům, mezi něž patří učňovství, tovaryšství a mistrovství, samospráva cechů, náboženská činnost a projevy zbožnost, otázka žen v ceších a mobilita cechovních řemeslníků.. -- Abstrakt: The aim of this thesis is to describe the development of guild corporations in towns of nobility in the Early modern Moravia from the 16th to 19th century in the example by three craftsman guilds in Kroměříž and Prostějov. Thesis is focused on the development of the guild corporations and the phenomena including an apprenticeship, a journeymanship and a mastery, an internal governance of guilds, a religious activity and a manifestation of religiousness, an issue of women in guilds and a mobility of guild craftsmen.
    Viktořík, Michael, 1979-. Univerzita Palackého. Katedra historie
    cech. cechovní korporace. řemeslníci. kožešníci. řezníci. ševci. vrchnostenské město. Morava. Kroměříž. Prostějov. raný novověk. 16. století. 17. století. 18. století. 19. století. artikuly. učňovství. tovaryšství. mistrovství. cechovní samospráva. náboženství. zbožnost. ženy. mobilita. migrace. guild. guild corporations. craftsmen. furriers. butchers. shoemakers. town of nobility. Moravia. Kroměříž. Prostějov. Early modern period. 16th century. 17th century. 18th century. 19th century. orders. apprenticeship. journeymanship. mastery. internal governance of guilds. religion. religiousness. women. mobility. migration. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1