Počet záznamů: 1  

Biologická charakterizace substituovaných 2-hydroxy-N-(arylalkyl)benzamidů

  1. Hendrychová, Denisa
    Biologická charakterizace substituovaných 2-hydroxy-N-(arylalkyl)benzamidů [rukopis] / Denisa Hendrychová. -- 2014. -- 57 s. + 1 CD. -- Oponent Petr Mlejnek. -- Ved. práce Radek Jorda. -- Abstrakt: Rakovina je jedno z nejzávažnějších a nejrozšířenějších onemocnění, které vzniká v různých tkáních a především z různých příčin. V důsledku toho je i léčba každého typu rakoviny individuální. V současné době se při léčbě využívá chemoterapeutických i radioterapeutických metod a to zejména v kombinaci s cílenou biologickou léčbou, která představuje zásadní pokrok v léčbě. Je založena na použití nové generace léčiv specificky navrhovaných proti konkrétním cílům, které zasahují do různých signálních drah včetně regulace buněčného cyklu, apoptózy a angiogeneze. Teoretická část bakalářské práce shrnuje poznatky o rakovinném onemocnění a o současných možnostech léčby. Experimentální část práce se zabývá stanovením některých biologických účinků čtyř vybraných inhibitorů z knihovny 2-hydroxy-N-(arylalkyl)benzamidů na nádorovou linii G361 in vitro.. -- Abstrakt: Cancer is one of the most serious disease worldwide, which has arised in various tissues and especially for various reasons. Therefore, the treatment of each type of cancer is individual. Current treatment has involved both chemo- and radiotherapy methods, especially in combination with targeted biological therapy, which has represented an essential progress. It is based on new generation of drugs proposed against specific targets, which interfere in different signaling pathways including cell cycle regulation, apoptosis and angiogenesis. The theoretical part of bachelor thesis summarizes knowledge about cancer and about current treatment approaches. The experimental part is focused on biological effect of four inhibitors from a library of 2-hydroxy-N-(arylalkyl)benzamides in the G361 cell line.
    Mlejnek, Petr. Jorda, Radek. Univerzita Palackého. Katedra buněčné biologie a genetiky
    rakovina. onkogeny. tumor supresorové geny. cílená biologická léčba. substituované 2-hydroxy-N-(arylalkyl)benzamidy. apoptóza. buněčný cyklus. cancer. oncogenes. tumor suppressor genes. targeted biological therapy. substituted 2-hydroxy-N-(arylalkyl)benzamides. apoptosis. cell cycle. bakalářské práce
    (043)378.22

Počet záznamů: 1