Počet záznamů: 1  

Právní záruky zákonnosti a ústavnosti ve veřejné správě

  1. Stárková, Veronika
    Právní záruky zákonnosti a ústavnosti ve veřejné správě [rukopis] / Veronika Stárková. -- 2014. -- Ved. práce Dalimila Gadasová. -- Oponent Kateřina Frumarová. -- Abstrakt: Veřejná správa, jakožto souhrn činností, které jsou vykonávány ve veřejném zájmu, nutně vyžaduje ke svému fungování prostředky, které zaručí, že bude vykonávána v souladu se zákony. V České republice tyto prostředky označujeme jako právní záruky zákonnosti ve veřejné správě. Ve své bakalářské práci se tedy věnuji vybraným právním zárukám a jejich stručné charakteristice. Moje pozornost je zaměřena především na právo na informace, zrušení, změnu a sistaci vadných právních aktů, uplatňování odpovědnosti za porušení právních povinností, ochranu před nečinností, petice a stížnosti a kontrolu veřejné správy vykonávanou prostřednictvím orgánů postavených mimo organizaci veřejné správy.. -- Abstrakt: Public administrative, as the summary of function, which are perform in public interest, urgently require for own´s function resources, which will guarantee this process to be in line with law. In Czech Republic we call this resources like legal guaranty of legitimacy in public administrative. In my bachelor´s work I look after of representative legal guarantee and their´s brief atribute. My attention is mainly focused on right to information, cancellation, change and sistation of faulty law acts, use of responsibility for legal acts violation, protect from inactivity, petition, claims and control of public administrative perform via outsider stand public administrative autority.
    Gadasová, Dalimila. Frumarová, Kateřina. Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy
    Veřejná správa. zákonnost. právní záruky zákonnosti. kontrola veřejné správy. Ústava ČR. Public administrastion. Legality. legal guarantees of legitimacy. control of public administration. constitution of the Czech republic. bakalářské práce
    (043)378.22

Počet záznamů: 1