Počet záznamů: 1  

Adaptační proces všeobecných sester v zařízeních poskytujících zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta

  1. Slováková, Markéta
    Adaptační proces všeobecných sester v zařízeních poskytujících zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta [rukopis] / Markéta Slováková. -- 2014. -- 112 s. : grafy, tab. + 1 CD ROM. -- Oponent Dana Galuszková. -- Ved. práce Zdeňka Mikšová. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá adaptačním procesem všeobecných sester pracujících v zařízeních poskytujících zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Cílem byla sumarizace poznatků o adaptačním procesu všeobecných sester a deskripce adaptačního procesu všeobecných sester pracujících v agenturách domácí péče. V teoretických východiscích je popsán adaptační proces v rámci řízení lidských zdrojů, adaptační proces nelékařských zdravotnických pracovníků a dále poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Výzkumné šetření navazuje na teoretická východiska a bylo zaměřeno na zjištění, zda je realizován, po jakou dobu a jakým způsobem adaptační proces u všeobecných sester pracujících v agenturách domácí péče a na zjištění názorů všeobecných sester na adaptační proces. Pro získání empirických informací byla použita kvantitativní metoda s využitím techniky dotazníku. Data byla zpracována popisnou statistikou a s využitím Studentova t-testu. Výsledky výzkumného šetření potvrdily nedodržování metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví České republiky, protože adaptační proces byl realizován pouze u 76 % respondentů.. -- Abstrakt: This thesis deals with the adaptation process of nurses working in facilities providing health care in the patient's own social environment. The aim of this study was to summarize findings on the adaptation process of nurses and description of the adaptation process of nurses working in home care agencies. In the theoretical solutions is described adaptation process in the context of human resource management, the adaptation process of paramedical stuff and providing health care in the patient's own social environment. Research survey builds on theoretical solutions and was aimed at finding out whether it is carried out, for how long and how adaptation process for nurses working in home care agencies, and to determine the views of nurses about the adaptation process. For acquiring empirical information a quantitative method was used with using the technical questionnaire. Data were processed by descriptional statistic and using Students t-test. The results of research survey confirmed failure of methodical instructions of the Health department of Czech Republic, because the adaptation process was realized only at 76% of respondents.
    Galuszková, Dana. Mikšová, Zdeňka, 1959-. Univerzita Palackého. Ústav ošetřovatelství
    adaptační proces. orientace na pracovišti. adaptační plán. adaptační program. všeobecná sestra. absolvent. školitel. domácí péče. agentura domácí péče. adaptation process. orientation in the workplace. adaptation plan. adaptation program. nurse. graduate. trainer. home care. home care agency. diplomové práce
    (043)378.2