Počet záznamů: 1  

Dětská literatura v kontextu rodiny dítěte předškolního věku

  1. Macalíková, Adriana
    Dětská literatura v kontextu rodiny dítěte předškolního věku [rukopis] / Adriana Macalíková. -- 2014. -- 82 s. (150 065 znaků). -- Ved. práce Eva Šmelová. -- Abstrakt: Magisterská diplomová práce je zaměřena na postavení dětské literatury a čtenářství v kontextu rodiny dětí předškolního věku. Cílem teoretické části práce je vymezit pojmy, které souvisejí s dětskou literaturou, definovat dětské čtenářství a specifika předškolního věku, na něž musí být při výchově ke čtenářství brán zřetel. Cílem empirické části je zjistit způsob, jakým rodiče vedou své předškolní děti k četbě. Zjistit, jaké rodiče zaujímají postoje vůči čtenářství a jaké postoje, dovednosti a návyky předcházející čtení u svých dětí rozvíjejí a podporují. K šetření byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, konkrétně polostrukturovaný rozhovor, jehož otázky byly zaměřeny na postoje rodičů ke čtenářství, k předčítání dětem a na činnosti, jejichž prostřednictvím rozvíjejí čtenářský zájem dětí. Výsledky šetření jsou interpretovány ve slovních kategoriích. Zakotvená teorie podává ucelenou představu o tom, jaké je postavení čtenářství v kontextu rodiny a volnočasových rodinných aktivit.. -- Abstrakt: Master thesis is focused on position of children´s literature and reading in the context of family of preschool age. The goal of the theoretical part of thesis is to define concepts of children´s literature, children´s reading and the specific issues of preschool age. The main goal of the empirical part is to find out how parents lead their children to reading. Find out parental attitudes to reading and which attitudes and pre-reading skills they support. Qualitative research is focused due to half-structured interviews on parental attitudes to reading, reading to children and activities developing reader´s interests. Results of the research are interpreted in verbal categories. The grounded theory presents a comprehensive vision of the reading position in the family context and their free time activities.
    Šmelová, Eva, 1958-. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky
    dětská literatura. čtenářství. čtenářské návyky. čtenářský zájem. dítě předškolního věku. postoje rodičů ke čtenářství. children's literature. reading. reading habits. readers´ interest. child of preschool age. parental attitudes to reading. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1