Počet záznamů: 1  

Thanatóza suchozemských stejnonožců

  1. Drábková, Lucie
    Thanatóza suchozemských stejnonožců [rukopis] / Lucie Drábková. -- 2013. -- 82 : il., grafy, tab. + 1 CD. -- Ved. práce Ivan H. Tuf. -- Abstrakt: Pojem thanatóza představuje projev nehybnosti či strnulosti, jedná se o hraný stav, kdy daná zvířata předstírají smrt. Thanatóza bývá řazena k obranným mechanismům živočichů proti predátorům. Je to schopnost, která představuje odpověď na vnější podněty a vyvinula se u mnoha druhů zvířat. Byla pozorována a studována u savců, ptáků, ryb, plazů a především u hmyzu. Tato diplomová práce se zabírá thanatózou stejnonožců, konkrétně u druhů stínky obecné (Porcellio scaber) a svinky pestré (Armadillidium versicolor), které se vyskytují relativně hojně na území České republiky. Pro experiment byly použity tři mechanické podněty, které sloužily k vyvolání thanatózy. Konkrétně to byly drop (upuštění), touch (dotek), squeeze (zmáčknutí). Tyto podněty byly seřazeny v různých kombinacích a u každého jedince byly zaznamenávány počty aplikací podnětů a doby trvání případné thanatózy, pokud však podněty thanatózu nevyvolaly, údaje byly taktéž zaznamenány a dále z nich zpracovány analýzy. Analýzy se týkaly vlivu typu a pořadí podnětu k navozování thanatózy, k délce reakce, počtu opakování, a zda je prokazatelný vliv jedince a velikosti.. -- Abstrakt: The therm thanatosis is a manifestation of imobility or stupor, it is playing condition when the animals prebend dech. Thanatosis is ranked between defensive mechanisms of animals against predators. It is an ability that is a response to external stimuli and has been developer in many species of animals. It has been observed and studied in mammals, birds, fishes, reptiles and especially in insects. This masters thesis deals with thanatosis in isopods, especially for species Porcellio scaber and Armadillidium versicolor, that occur relatively frequently in the Czech Republic. Thanatosis was evoked by using free mechanical stimuli. Specifically the drop, touch and squeeze. These stimuli were arranged in different combinations in each individual was recorded number of application and duration of thanatosis. If the stimul did not induce thanatosis, data were also recorded a further analysis of these processed. The analysis covered the influence of the type and order of the stimuli for evoking of thanatosis, the duration of response, number of repetitions, and that is demonstrable influence individual and size.
    Tuf, Ivan H., 1974-. Univerzita Palackého. Katedra botaniky
    thanatóza. suchozemští stejnonožci. touch. drop. squeeze. thanatosis. terrestrial isopods. touch. drop. squeeze. diplomové práce
    (043)378.2