Počet záznamů: 1  

Analýza čtenářské gramotnosti žáků ve vztahu k rodinnému prostředí (1. stupeň ZŠ Starý Hrozenkov)

  1. Mačátová, Michaela
    Analýza čtenářské gramotnosti žáků ve vztahu k rodinnému prostředí (1. stupeň ZŠ Starý Hrozenkov) [rukopis] / Michaela Mačátová. -- 2013. -- Celkem 118 s. (144 829 znaků) : il., grafy, tab. + 1x CD. -- Ved. práce Jaroslav Vala. -- Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je problematika a zjišťování stavu úrovně čtenářské gramotnosti žáků I. stupně základní školy v současné době. Nejedná se však o zjišťování celospolečenského stavu, ale cíl výzkumu je zaměřen na žáky 3., 4. a 5. třídy Základní školy ve Starém Hrozenkově. V teoretické části je obsah orientován na vymezení pojmu čtenářské gramotnosti a ostatních pojmů s touto problematikou úzce souvisejících. Jsou zde rovněž zmíněny možné faktory, které mohou úroveň čtenářské gramotnosti pozitivně, či negativně ovlivnit. Nedílnou součástí této teoretické části je rovněž i uvedení výsledků mezinárodních výzkumů PIRLS a PISA. Všechny uvedené skutečnosti v teoretické části jsou důležitým východiskem pro zpracování výsledků v části praktické. Cílem praktické části je zjištění stavu úrovně čtenářské gramotnosti u výše uvedeného vzorku respondentů a zjištění působících faktorů a vlivů, které tuto úroveň ovlivňují. V této části jsou zpracovány i výsledky výzkumu, včetně uvedení metod vedoucích k jejich získání. Součástí této části je i porovnání výsledků zjištěných provedeným pedagogickým výzkumem s výsledky uvedených mezinárodních výzkumů.. -- Abstrakt: The task of this dissertation is to find out the problems and to determine the reading literacy level of the pupils attending the first five years of the primary school of the present day. However, it is not about the ascertainment of the society-wide state, but the aim of the research is focused on pupils in classes 3, 4 and 5 of the Primary school in Starý Hrozenkov. The content of the theoretical part is focused on the specification of the term of the reading literacy and the orther terms depending closely on these problems. Possible factors which can positively or negatively influence the reading literacy are also metioned here. An integral component of this theoretical part is also the presentation of the results in the international researches of PIRLS and PISA. All the mentioned facts in the theoretical part are an important basis for the end results in the practical part. The aim of the practical part is to ascertain the level of the reading literacy in the above mentioned sample of the respondents and to ascertain the active factors and influences which influence this level. The results of the research are also contained in this part, including the methods leading to gaining them. The component of this part is the comparison of the results found in the pedagogical research with the results of the mentioned international researches.
    Vala, Jaroslav, 1975-. Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury
    Čtení. četba. čtenář. gramotnost. čtenářská gramotnost. PISA. PIRLS. rodinné prostředí. školní prostředí. motivace. Reading. books. reader. literacy. reading literacy. PISA. PIRLS. family background. school environment. motivation. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1