Počet záznamů: 1  

Ekleziologické aspekty liturgického slavení v římském ritu

  1. Drštka, Zdeněk
    Ekleziologické aspekty liturgického slavení v římském ritu [rukopis] / Zdeněk Drštka. -- 2013. -- 67 s. (147 926 znaků) + 1 CD ROM. -- Ved. práce František Kunetka. -- Oponent Pavel Kopeček. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá ekleziologickými aspekty liturgického slavení v řádné formě římského ritu. Jejími primárními prameny jsou v současnosti užívané liturgické knihy, a to jak v latinském originálu, tak v českém překladu. Práce je zaměřena především na to, jak toto liturgické slavení, a to jak v liturgii svátostí, tak v nesvátostných typech, reflektuje současné ekleziologické důrazy, jak je vyjadřuje ekleziologie II. vatikánského koncilu. Jedná se především o sebepochopení církve jakožto putujícího Božího lidu a o koncept všeobecného kněžství všech pokřtěných v interakci s kněžstvím služebným.. -- Abstrakt: This diploma thesis focuses on ecclesiological aspects of the liturgical celebration in the ordinary form of the Roman rite. Its primary sources are liturgical books as being contemporaneously used, both in the Latin original and in the Czech translation. The thesis concerns especially how this liturgical celebration, both in the liturgy of the sacraments and in the non-sacramental types, reflects contemporaneous ecclesiological emphases, as expressed in the ecclesiology of the IInd Vatican Council. That means especially the self-reflection of the Church as the Pilgrim People of God and the conception of the common priesthood in the interaction with the ministerial priesthood.
    Kunetka, František. Kopeček, Pavel, 1964-. Univerzita Palackého. Katedra liturgické teologie
    liturgie. ekleziologie. Boží lid. svátosti. slavení. liturgické shromáždění. římský ritus. všeobecné kněžství. Liturgy. Ecclesiology. People of God. Sacraments. Celebration. Liturgical Assembly. Roman Rite. Common Priesthood. diplomové práce
    (043)378.2