Počet záznamů: 1  

Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí

  1. Glancová, Monika
    Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí [rukopis] / Monika Glancová. -- 2013. -- 95 s. (121 486 znaků) : grafy, tab. + 1 CD. -- Ved. práce Eva Šmelová. -- Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na problémy adaptace žáků prvních tříd na školní prostředí z hlediska připravenosti žáka v jednotlivých klíčových kompetencích. Teoretická část se zabývá charakteristikou žáka mladšího školního věku, školní zralostí, činiteli ovlivňující adaptaci žáka a procesem adaptace. Empirická část je pak věnována výzkumnému šetření a vyhodnocení výsledků s využitím statistických výpočtů.. -- Abstrakt: This diploma thesis concerns problems with adaptation of the first grade pupils to school environment regarding the readiness of the pupils in individual key competencies. The theoretical part deals with the characteristics of young school-age pupil, school maturity, factors influencing adaptation of pupils and the process of adaptation. The empirical part is focused on research and analysis of its results using statistical calculations.
    Šmelová, Eva, 1958-. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky
    adaptace. žák. školní zralost. klíčové kompetence. primární vzdělávání. adaptation. pupil. school maturity. key competencies. primary education. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1