Počet záznamů: 1  

Analýza vybraných osobnostních dimenzí a sebepojetí u dětí s diagnostikovanou závažnou poruchou chování

 1. Údaje o názvuAnalýza vybraných osobnostních dimenzí a sebepojetí u dětí s diagnostikovanou závažnou poruchou chování [rukopis] / Věra Smolíková
  Další variantní názvyAnalýza vybraných osobnostních dimenzí a sebepojetí u dětí s diagnostikovanou závažnou poruchou chování
  Osobní jméno Smolíková, Věra (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAnalysis of selected dimensions of personality and self-concept in children with diagnosed a severe conduct disorder
  Vyd.údaje2016
  Fyz.popis99 s. (143 297) : grafy, tab. + CD ROM
  PoznámkaVed. práce Eleonora Smékalová
  Oponent Lucie Vavrysová
  Dal.odpovědnost Smékalová, Eleonora (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Vavrysová, Lucie (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova porucha chování * etiologie * osobnostní faktory * sebepojetí * behavior disorder * etiology * personality factors * self-concept
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00194800-313373013.pdf291.8 MB07.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00194800-ved-529046904.docPosudek vedoucího
  00194800-opon-162381628.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00194800-prubeh-707658275.jpg04.12.201407.04.201613.06.20162Hodnocení známkou

  Předkládaná magisterská diplomová práce se věnuje problematice analýzy osobnostních faktorů a oblasti sebepojetí u dětí s diagnostikovanou závažnou poruchou chování. Výzkumná část práce vychází z designu předchozího projektu bakalářské práce s názvem " Analýza socializační odchylky u dětí s diagnózou porucha chování v prostředí náhradní výchovné péče" realizovaný v letech 2013-2014. Na základě teoretických poznatků a výzkumných aktivit v ČR, věnujícím se otázkám rizikového chování dospívajících osob v návaznosti na jejich rysy osobnosti, jsme predikovali, že i v případě dospívajících dětí s diagnostikovanou poruchou chování existují osobnostní znaky podmiňující či zvyšující riziko rozvoje závažné poruchy chování. V této souvislosti jsme si stanovili alternativní hypotézy vycházející z námi sledovaných osobnostních faktorů a oblastí sebepojetí na základě volby technik sběru dat. S ohledem na námi stanovený výzkumný problém bylo využito technik Pětifaktorového osobnostního dotazníku (FFPI-C) a Škály sebepojetí (PHCSCS-2, Piers-Harris Self Concept Scale 2). Prvním výběrovým souborem byly děti s diagnostikovanou závažnou poruchou chování, které jsou umístěny na základě předběžného opatření či soudního rozhodnutí v šesti zařízeních náhradní výchovné péče typu dětský domov se školou a výchovný ústav. Kontrolním výběrovým souborem byly děti v běžném vzdělávacím proudu základních a středních škol Ústeckého kraje. Nasbíraná data jsme za pomoci vhodných testových kritérií statisticky zpracovali. Výsledky u sledovaných výběrových souborů vykazují na Škále sebepojetí ve specifických oblastech Přizpůsobivost a Intelektové a školní postavení a v Pětifaktorovém osobnostním dotazníku v oblasti Autonomie statisticky významné rozdíly. Pro sběr dat a jejich následné vyhodnocení jsme využili možnosti zúčastnit se projektu "Rozvoj a podpora kvality ve vzdělání" a studentského grantu v roli konzultanta s názvem "Analýza diagnostických a výchovných metod aplikovaných v rámci morálního formování jedince se závažnou socializační odchylkou v zařízeních náhradní výchovné péče".Presented diploma thesis focuses on the analysis of personality factors and areas of self-concept in children diagnosed with severe behavioural disorders. The research part is based on the design of a previous project of the bachelor's thesis entitled "Deviation of Socialization Analysis in Children Diagnosed with Conduct Disorder in Alternative Educational Care"implemented in 2013 2014. On the basis of theoretical knowledge and research activities in the Czech Republic, dedicated to the issues of risk behaviours of adolescents in relation to their personality traits, we predicted that in the case of adolescents diagnosed with conduct disorder, there are personality characteristics conditioning or increasing the risk of developing serious behavioural disorders. In this context, we have set up alternative hypotheses based on our monitored personality factors and areas of self-esteem based on election data collection techniques. With regard to our research problem, techniques of Big Five Personality Questionnaire (FFPI-C) and the concept scale (PHCSCS-2, Piers-Harris Self Concept Scale 2) were used. The first sample was formed of children diagnosed with severe behavioral disorders who are placed on a precautionary basis or judicial decisions in six alternative educational care facilities e.g. children's residential care home with school and educational institute. The control samples were children at the mainstream primary and secondary schools in the region of Ústní nad Labem. The collected data were statistically processed using appropriate test criteria. The results of the investigated samples exhibit statistically significant differences on the concept scale in specific areas of adaptability, intellectual and school status, and the five-factor personality questionnaire in autonomy. For the data collection and their subsequent evaluation, we took the opportunity to participate in the project "Development and Promotion of Quality in Education". We also participated in the role of a consultant in the students'grant entitled "Analysis of Diagnostic and Educational Methods Applied in the Context of Moral Formation of Individuals with Severe Socialization Deviation in Alternative Educational Care Facilities ".

Počet záznamů: 1