Počet záznamů: 1  

Charakteristika a význam opravných prostředků v daňovém řízení České republiky

 1. Údaje o názvuCharakteristika a význam opravných prostředků v daňovém řízení České republiky [rukopis] / Markéta Stixová
  Další variantní názvyCharakteristika a význam opravných prostředků v daňovém řízení České republiky
  Osobní jméno Stixová, Markéta (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názDiscretionary Remedies in the Tax Procedure in the Czech Republic - their Characterization and Importance
  Vyd.údaje2010
  PoznámkaVed. práce Taťána Špírková
  Dal.odpovědnost Špírková, Taťána (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Halouzková, Lenka (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra finančního práva, národního hospodářství a ekonomie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova daňové právo * daňové řízení * prameny daňového řízení * pokyny Ministerstva financí * správa daně * správce daně * místní příslušnost * daň * účastník daňového řízení * daňový subjekt * poplatník * plátce daně * cíl daňového řízení * zásady daňového řízení * rozhodnutí * lhůty * dokazování * řízení o opravných prostředcích * daňové přiznání * úřední jazyk * způsobilost k jednání * předběžná otázka * opravné prostředky * řádné opravné prostředky * mimořádné opravné prostředky * odvolání * stížnost * námitka * reklamace * obnova řízení * prominutí daně * přezkoumání daňových rozhodnutí * opravy zřejmých omylů a nesprávností
  opravy zřejmých omylů a nesprávností * odkladný účinek * exekuce * nový daňový řád * judikatura * tvrdost zákona * tax law * tax procedure * tax procedure sources * instructions of the Ministry of Finance * tax administration * tax administrator * local authorization * tax * participant of the tax procedure * tax subject * tax payer * taxable person * aim of the tax procedure * principles of tax procedure * decision * terms * proofs * proceedings about discretionary remedies * tax declaration * official language * competency to action * preliminary question * discretionary remedies * ordinary discretionary remedies * extraordinary discretionary remedies
  extraordinary discretionary remedies * appeal * complaint * objection * claim * renewal proceedings * tax remmision * tax decision review * corrections of obvious mistakes and incorrectness * suspensory effect * execution * new tax order * practice of the courts * summum jus
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  94505-356793130.doc32473.6 KB01.09.2010
  PosudekTyp posudku
  94505-ved-505801500.docPosudek vedoucího
  94505-opon-747658834.docPosudek oponenta

  Tématem této diplomové práce byly opravné prostředky v daňovém řízení České republiky. Zaměřila jsem se na seznámení čtenáře s daňovým řízením (základní pojmy), ale hlavně na opravné prostředky, které by měly tvořit jádro práce. Zde jsem uvedla charakteristiku, význam a jednotlivé druhy opravných prostředků. Nemohu opomenout ani úvahy de lege ferenda v souvislosti s připravovaným novým zněním daňového řádu. V této kapitole jsem se pokusila nastínit novou právní úpravu, její přínos a cíle a rozdělení opravných prostředků. Daňové řízení je právně upraveno v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Daňovým řízením rozumíme právními předpisy stanovený postup účastníků řízení k zajištění realizace práv a závazků vyplývajících daňovým subjektům z daňových vztahů. ZSDP dělí opravné prostředky na řádné a mimořádné. Mezi řádné opravné prostředky zákon řadí odvolání, stížnost, námitku a reklamaci. Mezi mimořádné řadí obnovu řízení, prominutí daně, přezkoumání daňových rozhodnutí a opravy zřejmých omylů a nesprávností. ZSDP je velmi nepřehledný, poznamenaný více než padesáti novelizacemi, některá ustanovení mohou mít různý výklad, který je pak předmětem sporů a tyto spory pak zbytečně zahlcují už tak zaneprázdněnou českou justici. Také proto bude tento zákon nahrazen novým. Podstatných změn dojdou i opravné prostředky, kdy se konečně odstraní nesystematičnost v jejich zařazení. Nezbývá než věřit, že cíle zákonodárce dojdou naplnění a výsledkem bude kvalitní , jednoznačný zákon.The theme of this graduation theses were discretionary remedies in the tax procedure of Czech Republic. I aimed at introducing of the reader with tax procedure (fundamental terms) , but primaly on the discretionary remedies, which would make main point of the work. I referred characteristics, meaning and individual kinds of the discretionary remedies. I can´t ignore thinking "de lege ferenda" not even in connection with new version of the tax order. I attempted to outline new legal form, its contribution and goals and partition of the discretionary remedies in this chapter. Tax procedure is legally adapted in the act no. 337/1992 Sb., ZSDP. The tax procedure is defined process of the proceedings participants by legal regulations to ensure of realization of rights and obligations resulting to tax subjects from tax relations. ZSDP divides the discretionary remedies into ordinary and extraordinary. Law classifies into ordinary discretionary remedies - appeal, complaint, objection, claim. Into extraordinary discretionary remedies - renewal proceedings, tax remmision, tax decision review, corrections of obvious mistakes and incorrectness. ZSDP is not providing an easy survey, observed by more than fifty updatings, some of the enactments can have different interpretation and it is the object of the disputes. These disputes needless overload the Czech justice, which is already so busy. Therefore will this law replaced by new act. Discretionary remedies got substantial changes, it will be cleared from its fragmentariness in their enlistment. We have to believe that lawmaker´s aims will be filled up and as a result will be high quality explicit act.

Počet záznamů: 1