Počet záznamů: 1  

Participace sportovců na paralympijských hrách se zaměřením na země Blízkého východu

 1. Údaje o názvuParticipace sportovců na paralympijských hrách se zaměřením na země Blízkého východu [rukopis] / Jakub Kriško
  Další variantní názvyParticipace sportovců se zdravotním postižením z rozvojových zemí v mezinárodních soutěží
  Osobní jméno Kriško, Jakub (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názParticipation of athletes with disability from the developing countries in the international competitions
  Vyd.údaje2015
  Fyz.popis76 s. (129 966) : grafy, tab.
  PoznámkaVed. práce Simona Šafaříková. Oponent Veronika Heczková
  Dal.odpovědnost Šafaříková, Simona, 1980- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Heczková, Veronika (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra rozvojových studií (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Osoby se zdravotním postižením * paralympijské hry * Blízký východ * participace * lidská práva * People with disabilities * Paralympic Games * Middle East * participation * human rights
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programGeografie
  Studijní oborMezinárodní rozvojová studia
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00181103-754388520.pdf3833.8 KB17.12.2015
  PosudekTyp posudku
  00181103-ved-144969418.pdfPosudek vedoucího
  00181103-opon-936647176.pdfPosudek oponenta

  Situace osob se zdravotním postižením je v rozvojových zemích i přes zlepšující se situaci stále velmi složitá. O to je to horší když si uvědomíme, že převážná většina těchto osob žije právě zde. Tito lidé se často ocitají v bludném kruhu chudoby, nemají přístup ke vzdělání, zdravotní péči, ve většině případů jsou nezaměstnáni a majoritní společností nejsou vnímáni jako plnohodnotné lidské bytosti. Právě postoje a vnímání společnosti k těmto lidem má ovšem zásadní vliv na jejich celkovou životní úroveň. Účast sportovců na paralympijských hrách jako největší sportovní události pro osoby se zdravotním postižením může významným způsobem ovlivnit společenské vnímání těchto lidí a umožnit tak dalším milionům osob se zdravotním postižením žít plnohodnotný život. Cílem této diplomové práce je tedy charakterizovat účast sportovců ze zemí Blízkého východu na paralympijských hrách a zároveň tak poskytnout platformu pro další výzkum s cílem umožnit zemím s nízkou účastí a nevyhovující infrastrukturou získat rozvojovou pomoc, která by obecně zlepšila přístup ke sportu, posílila účast na paralympijských hrách a zároveň tak napomohla ke zvýšení celkové životní úrovně osob se zdravotním postižením vůbec. Diplomová práce je rozdělená do tří kapitol. První kapitola se zabývá charakteristikou osob se zdravotním postižením nejdříve obecně a následně z pohledu rozvojových zemí. Druhá část se věnuje problematice sportu pro osoby se zdravotním postižením, jeho významem a celkovým vývojem od počátku až po současnost. Třetí část charakterizuje situaci osob se zdravotním postižením na Blízkém východě, zabývá se postojem islámu ke sportu a také definuje hlavní regionální hry určené pro tuto specifickou skupinu obyvatel. Výzkumná část se zabývá statistickou analýzou participace sportovců ze zemí Blízkého východu na paralympijských hrách. Charakterizuje celkový vývoj účasti, a jak se tato účast liší mezi jednotlivými zeměmi. Zároveň definuje úspěšnost sportovců a hlavní sportovní disciplíny, kterých se zúčastňují.The situation of people with disabilities in developing countries, despite the improving situation remained very difficult. It is even worse when you consider that the vast majority of these people live here. These people often find themselves in a vicious circle of poverty, lack access to education, health care, in most cases, they are unemployed and the majority are not seen as full human beings. Attitudes and perceptions of these people, however, has a major impact on their overall standard of living. The participation of athletes at the Paralympics as the biggest sports event for people with disabilities can significantly influence societal perceptions of these people and allow other millions of people with disabilities to live full lives. The aim of this thesis is thus characterized participation of athletes at the Paralympic Games with a focus on the Middle East countries as well as provide a platform for further research in order to allow countries with low participation and inadequate infrastructure to obtain development assistance which would generally improve access to sport, strengthen participation in the Paralympics and yet helped to increase the overall standard of living of persons with disabilities at all. The thesis is divided into three chapters. The first chapter deals with the characteristics of persons with disabilities in general at first and then from the perspective of developing countries. The second part deals with the issue of sport for people with disabilities, it's significance and overall development from the beginning to the present. The third part describes the situation of people with disabilities in the Middle East, dealing with attitudes of the Islam to sport and also defines the main regional games designed for this specific group of population. The research part deals with statistical analysis of the participation of athletes from countries in the Middle East at the Paralympic Games. Characterizes the overall development of participation and how that participation varies between countries. It also defines the success of athletes and major sporting events, which they are taking part. ¨