Počet záznamů: 1  

Vazba mladistvého

 1. Údaje o názvuVazba mladistvého [rukopis] / Hana Vondráčková
  Další variantní názvyVazba mladistvého
  Osobní jméno Vondráčková, Hana (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názThe Custody of a Juvenile
  Vyd.údaje2015
  PoznámkaOponent Alexander Nett. Ved. práce Milana Hrušáková
  Dal.odpovědnost Nett, Alexander (oponent)
  Hrušáková, Milana (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra trestního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova vazba * pojem a účel vazby * zákonné podmínky vazby * vazební důvody * obviněný * mladistvý * zákon o soudnictví ve věcech mládeže * trestní řád * trestný čin * provinění * zahraniční právní úprava * rozhodování o vazbě * trvání a prodlužování vazby * alternativy vazby * rozbor skutečných případů vazby * custody * concept and purpose of custody * legal conditions of custody * custody reasons * defendant * juvenile * Juvenile Justice Act * Code of Criminal Procedure * criminal act * offence * foreign legislation * deciding about custody * length and prolongation of custody * alternatives to custody * analysis of real custody cases
  analysis of real custody cases
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00190692-198577890.docx19131.6 KB20.03.2015
  PosudekTyp posudku
  00190692-ved-701619447.docPosudek vedoucího
  00190692-opon-267546139.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00190692-prubeh-622675204.pdf31.03.201420.03.201515.06.20151Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vazby, konkrétně se zaměřuje na vazbu mladistvého, zejména vymezuje její podstatné odlišností od vazby dospělých. Vazba je nejzávažnějším zajišťovacím opatřením, které významně zasahuje do základních práv a svobod obviněného. Aby nedocházelo k nadužívání vazby v trestním řízení a k nezákonným zásahům do osobní svobody obviněného, je třeba dodržovat zákonem nastavené podmínky a respektovat základní zásady trestního řízení. Stejně tak je nutné vyhodnotit každý případ individuálně, s ohledem na osobu obviněného a povahu trestného činu či provinění. Kvalifikační práce je rozdělena do sedmi kapitol. V úvodních kapitolách se věnuji pojmu a účelu vazby a jejímu právnímu zakotvení na mezinárodní úrovni a zejména v českém právním řádu, to vše i s ohledem na mladistvé. Ve třetí kapitole se zabývám rozborem zákonných podmínek vazby a vazebních důvodů, a to jak jsou nastaveny v trestním řádu a v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. Ve čtvrté kapitole se zabývám délkou trvání vazby, rozhodováním o dalším trvání vazby a nejvyšší přípustnou dobou trvání vazby. Obsahem páté kapitoly je rozbor opatření nahrazujících vazbu a jejich aplikace na mladistvé. V šesté kapitole analyzuji případy vazby mladistvých, s kterými jsem se setkala při své praxi na Okresním státním zastupitelství v Olomouci. Konečně obsahem sedmé kapitoly je úprava vazby podle zahraniční právní úpravy. Za pomocí analýzy současného právního stavu a komparace vazby mladistvého s vazbou dospělých, a při srovnání české a zahraniční právní úpravy vazby, v závěru své diplomové práce shrnuji zjištěné nedostatky a věnuji se úvahám de lege ferenda, jež by mohly zjištěné nedostatky odstranit nebo alespoň zmírnit jejich dopady.This diploma thesis deals with a custody, namely with a juvenile custody, particularly defines its substantial differences contrary to the custody of adult persons. Custody itself is the most serious precautionary measure which significantly interferes to the fundamental rights and freedoms of an accused person. It is necessary to follow the legal requirements in order to prevent excessive overuse of custody during criminal proceedings and to prevent unlawful interventions to the personal liberty of an accused person, and it is necessary to respect the basic principles of criminal proceedings. It is also important to judge each case individually, in view of personality of the accused person and in view of the character of specific criminal act or offence. This qualification work is divided into seven chapters. In the introductory chapters I devote to the concept and purpose of custody and to the legal establishment of custody at international field and particularly in Czech legal system, and also with regard to juveniles. The third chapter analyses the custody legal conditions and custody reasons, taking into account their setting in the Criminal Procedure Code and in the Juvenile Justice Act. In the fourth chapter I deal with the issue of length of custody, deciding on further detention and prolongation of custody and to the maximum permissible length of custody. The content of the fifth chapter is the analysis of alternatives to the custody and its application for juveniles. The sixth chapter examines the real custody cases that I found out and learned during my educational stay at the District Public Prosecutor's Office in Olomouc. Finally, the seventh chapter focuses on the foreign legal systems and their legislations of custody. In the conclusion of my diploma thesis, I summarize discovered weaknesses of the actual Czech custody legislation and therefore I provide some de lege ferenda suggestions that could eliminate or reduce the discovered weaknesses of the legislation, using the method of analysis of the current legal situation and with the method of comparison of the juvenile custody contrary to the adult persons, and when comparing the Czech and foreign legislation of custody.

Počet záznamů: 1