Počet záznamů: 1  

Etika náboru a výběru zaměstnanců - postupy a zkušenosti zaměstnavatelů

 1. Údaje o názvuEtika náboru a výběru zaměstnanců - postupy a zkušenosti zaměstnavatelů [rukopis] / Ondřej Zíma
  Další variantní názvyEtika náboru a výběru zaměstnanců - postupy a zkušenosti zaměstnavatelů
  Osobní jméno Zíma, Ondřej (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názEthics during the employee recruitment and selection process - procedures and experiences of the employers
  Vyd.údaje2015
  Fyz.popis132 s. (178 461 znaků) : grafy, tab. + 1 CD
  PoznámkaVed. práce Martin Seitl
  Oponent Lucie Vavrysová
  Dal.odpovědnost Seitl, Martin, 1981- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Vavrysová, Lucie (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Etika * nábor zaměstnanců * výběr zaměstnanců * personální oddělení * střední organizace * velké organizace * uchazeč o zaměstnání * Olomoucký kraj * Ethics * employee recruitment * employee selection * human resources department * medium sized companies * large companies * job applicant * region Olomouc
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00189251-378509350.pdf552 MB07.04.2015
  PosudekTyp posudku
  00189251-ved-573272407.pdfPosudek vedoucího
  00189251-opon-522258827.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00189251-prubeh-402070923.pdf03.12.201307.04.201503.06.20152Hodnocení známkou

  V průběhu náboru a výběru zaměstnanců dochází k eticky sporným situacím, které nejsou ošetřeny zákonem. Etika jde nad rámec zákona, a proto bývá těžce vymahatelná. Je ale nutné etická pravidla v průběhu náboru a výběru dodržovat. Stanovili jsme si dva primární cíle této práce. Prvním z nich je zmapovat v Olomouckém kraji současnou etickou stránku náboru a výběru ze strany větších společností. Zaměříme se ale také na druhou stranu mince a naším druhým primárním cílem tedy bude zmapovat ve stejném kraji zkušenosti zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání v jejich společnostech, respektive jejich zkušenosti s tím, jak eticky se tito uchazeči v procesu náboru a výběru chovají. K získávání dat byl zvolen dotazník, který čítal 48 položek. S využitím tohoto dotazníku jsme od respondentů, což byli zaměstnanci personálních oddělení středních a velkých společností, získali data z posledních tří měsíců, která jsou použita pro deskriptivní statistiku. Konečný výběrový soubor činí 28 respondentů, z nichž všichni působí v Olomouckém kraji. Mezi respondenty jsou zaměstnanci personálních oddělení těch středních a velkých společností, které vlastní personální oddělení mají. Tyto střední a velké společností jsou zastoupeny ve stejné míře, kdy máme ve výběrovém souboru 14 společností středních a 14 společností velkých. Výsledky, které jsme získali, svědčí o přítomnosti neetických praktik zaměstnavatele vůči uchazečům v průběhu náboru a výběru zaměstnanců. Dochází zde k porušení nepsaný etických pravidel v mnoha případech, jmenovitě jde například o nedodržování etického pravidla rovných podmínek, tedy diskriminující či jinak nerovné jednání, nesdělení kompletních informací, problematiku komunikace s uchazečem jak z pohledu časové prodlevy, tak způsobu této komunikace, neposkytování dostatečných informací o průběhu výběrového řízení a použitých výběrových metodách, neposkytování informací o výsledcích výběrových metod, nadměrné využívání stresových otázek, zadávání psychodiagnostických metod osobou k tomu nevhodnou a dalších. Současně jsou zde výsledky, které svědčí o neetickém jednání ze strany uchazečů o zaměstnání. Jde o problematiku komunikace s potenciálním zaměstnavatelem, plýtvání času zaměstnavatele, sdělení nepravdivých informací, sdělení informací o výběrovém řízení, či další. Celkové výsledky tohoto výzkumu ukazují, že etické aspekty náboru a výběru zaměstnanců jsou jak organizacemi, tak samotnými uchazeči, nemálo opomíjeny.During the recruitment and selection process occurs ethically questionable situations which are not treated by the law. Ethics goes beyond the law, and therefore is difficult to enforce it. But it is necessary to follow ethical rules during the recruitment and selection process. We have set two primary objectives of this work. The first is to map the Olomouc´s region contemporary ethical aspects of the recruitment and selection process in larger companies. We will focus also on the other side of the coin, and our second primary objective will therefore be to map in the same region experiences of employers with job applicants in their companies, or their experience with how ethically are candidates in the recruitment and selection process behaving. For data acquisition was elected questionnaire, which numbered 48 items. Using this questionnaire, we obtained from the respondents, who were employees of personnel departments of medium and large companies, data from the last three months, which are used for descriptive statistics. The final sample is 28 respondents, all of whom work in the Olomouc region. Among respondents are employees of personnel departments of medium and large companies that have their own HR department. There is same amount of medium and large companies, when we have in the sample 14 medium-sized companies and 14 large-sized companies. The results, that we obtained, indicating the presence of unethical practices of employers during the recruitment and selection process. There is a breach of an unwritten ethical rules in many cases, namely, for example, the failure of ethical rules on equal terms, that is discriminatory or otherwise unfair conduct, failure to notify complete information, the issue of communication with the applicant in terms of both time delay and the manner of communication, failure to provide sufficient information about the selection process and the selection methods, failure to provide information about the results of selection methods, use of excessive stress questions, psychodiagnostics from the wrong person and others. At the same time, there are results which indicate unethical behavior on the part of job seekers. There are issues with communication with a potential employer, wasting of employers´ time, telling false information, disclosure of information about the recruitment process, or more. The overall results of this research show that the ethical aspects of recruitment and selection process are on both sides - organizations and job seekers themselves in a good few situations neglected.

Počet záznamů: 1