Počet záznamů: 1  

Diskriminace v přístupu ke zdravotní péči

 1. Údaje o názvuDiskriminace v přístupu ke zdravotní péči [rukopis] / Beáta Bigasová
  Další variantní názvyDiskriminace v přístupu ke zdravotní péči
  Osobní jméno Bigasová, Beáta (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názDiscrimination in the access to health care
  Vyd.údaje2014
  Fyz.popis84 s. (143 426 znaků).
  PoznámkaOponent Michal Bartoň. Ved. práce Maxim Tomoszek
  Dal.odpovědnost Bartoň, Michal, 1976- (oponent)
  Tomoszek, Maxim, 1979- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra ústavního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Rovnost * rovnost formální * rovnost materiální * diskriminace * přímá diskriminace * nepřímá diskriminace * pozitivní diskriminace * zdravotní péče * zdravotnické právo * Listina základních práv a svobod * antidiskriminační zákon * Ústavní soud * judikatura Ústavního soudu * Equality * formal equality * material equality * discrimination * direkt discrimination * indirect discrimination * affirmative action * health care * medical law * Charter of Fundamentals Rights and Freedoms * antidiscrimination act * Constitutional court * case law of the constitutional court
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00183436-539958793.pdf37816.3 KB28.11.2014
  PosudekTyp posudku
  00183436-ved-540062849.docPosudek vedoucího
  00183436-opon-126529654.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00183436-prubeh-888411769.pdf31.03.201328.11.201403.02.20151Hodnocení známkou

  Antidiskriminační právo prošlo během 20. a 21. stol. obrovským vývojem a stále lze očekávat pozitivní vývoj i do budoucna. ČR implementovala, byť po delších peripetiích, unijní právo řádně, v některých případech dokonce nad její požadovaný rámec. Případy nerovného zacházení se však obtížně prokazují a proto se k dokazování diskriminujícího jednání používá výše zmíněný test diskriminace. Také ÚS použil test diskriminace a přehledně jej shrnul v jednom ze svých nálezů: "Test přímé diskriminace se skládá z následujících kroků, které lze vyjádřit formou otázek: (1) jde o srovnatelného jednotlivce nebo skupiny?; (2) je s nimi nakládáno odlišně na základě některého ze zakázaných důvodů?; (3) je odlišné zacházení stěžovateli k tíži (uložením břemene nebo odepřením dobra)?; (4) je toto odlišné zacházení ospravedlnitelné, tj. (a) sleduje legitimní zájem a (b) je přiměřené? Naplnit je nutno všechny kroky testu zároveň. Tento test je v obdobných modifikacích používán běžně k posouzení toho, zda k nerovnému jednání dochází. Diskriminace v přístupu ke zdravotní péči vykazuje spíše individuální případy diskriminace nežli plošnou diskriminaci. U diskriminace seniorů to mohou být nedostatečné ekonomické zdroje, a vnímání stáří jako zdravotní zátěž, a filosofické otázky stáří a umělé prodlužování života díky medicíně. Naopak u žen, které například chtějí rodit doma, se jedná spíše o konzervativní a paternalistické pohledy lékařů, a ministerstva zdravotnictví s tím, že se jedná o "nebezpečné praktiky" a odmítají jejich požadavky na domácí porody. U diskriminace z důvodu odlišného etnika, či zdravotně postižených lidí se jedná nejspíše o předsudky společnosti ve vnímání těchto lidí jako "hůře chápající a méně přizpůsobivou" populaci, ke které je třeba i takto přistupovat. U cizinců je problematické již samotné nastavení účasti na veřejném zdravotním systému. Cizinci se mohou účastnit veřejného zdravotního pojištění za poměrně tvrdších podmínek než občané ČR. K diskriminaci tímto jevem nedochází, ale jedná se o negativní jev a v individuálních případech může docházet k porušování mezinárodních závazků. U sociálních práv hrají roli především ekonomické možnosti státu. Pokud stát poskytuje v zájmu zajištění svých funkcí určité skupině méně výhod než jiné, muže tak učinit, ale pouze ve veřejném zájmu a pro veřejné blaho. Dynamická oblast zdravotnického práva a diskriminačního práva s sebou přináší střed politického smyšlení, ekonomickými možnostmi státu, právních požadavků a praktické úrovně.Anti-discrimination law went through rapid development during 20th and 21st century and it is still swiftly progressing. Czech republic implemented EU law into its codes, in some cases even above the required framework. Nevertheless, cases of non equal treatmnet are hard to prove and therefore antidiscrimination test is used. Constitutional court has used discrimination test and its observation is summarised in on of its findings: "Discrimination test is composed of following steps: 1) are we dealing with comparable individuals or groups? ; 2) they are treated differently bysed on forbiden reasons? 3) has tratment negative effect on individual? 4) is different treatment legitimite. It is necessary to fulfill all parts of test at once. This test and its alternations is rutinaly used for unequal handiling assessment. Discrimination in health care is showing more individual than generel. Concerning seniors dicrimination it can be insufficint economical ressoarses and perception of age as a health burden, furthermore, philosofical questions of age and unnatural life prolingiation due to the medicine. Moreover, physicians and health ministry are strongly objective concerning to women who decide to give birth at home. When it comes to foreing individuals, there are also difficulties concerning health insurence providing, they can be provided insurence under much stricter conditions. This phenomen doesn´t result in discrimination, but it have negative effect and in some case it can violate international commitments. Economical possibilities of country is playing crutial role in social law. If the state provides in order to ensure their function specific group less benefits than other, it is possible, but only in the public interest and for the public good. Dynamic area of medical law and discrimination law brings the center of political thought, economic capabilities of the state, the legal requirements and practical levels.