Počet záznamů: 1  

Alternativní formy soužití se zaměřením na francouzskou úpravu

 1. Údaje o názvuAlternativní formy soužití se zaměřením na francouzskou úpravu [rukopis] / Kristýna Štroblová
  Další variantní názvyAlternativní formy soužití se zaměřením na francouzskou úpravu
  Osobní jméno Štroblová, Kristýna (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názThe Alternative Forms of Cohabitation with the focus on the French Law Regulation
  Vyd.údaje2014
  Fyz.popis73 s. (142 164 znaků)
  PoznámkaVed. práce Milana Hrušáková
  Oponent Ondřej Šmíd
  Dal.odpovědnost Hrušáková, Milana, 1952- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Šmíd, Ondřej, 1984- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Alternativní formy soužití * nesezdané soužití * konkubinát * kohabitace * registrované partnerství * PACS * občanský pakt solidarity * manželství osob stejného pohlaví * konkubín * kohabitant * paksovaný partner * osoba homosexuální orientace * Code civil * Alternative forms of cohabitation * non-married cohabitation * concubinage * cohabitation * concubine * Registered Partnership * PACS * same-sex marriage * homosexual * Civil code
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00183162-109804668.pdf34630.7 KB09.12.2014
  PosudekTyp posudku
  00183162-ved-589093001.docPosudek vedoucího
  00183162-opon-580099489.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00183162-prubeh-541990475.pdf31.03.201309.12.201408.01.20151Hodnocení známkou

  Název diplomové práce zní "Alternativní formy soužití se zaměřením na francouzskou úpravu". Výraz "alternativní formy soužití" lze chápat ve smyslu náhradní formy soužití k základnímu institutu párového soužití manželství. Postupně budou představeny dvě formy alternativního soužití ve francouzském právním systému konkubinát nesezdané soužití a PACS forma registrovaného partnerství ve Francii. Podstatná část obsahu bude věnována také nedávno přijatému zákonu, který legalizuje manželství osob stejného pohlaví. Nejšířeji a nejpodrobněji se přitom práce zaměřuje na analýzu institutu PACSu. Otázka právního postavení osob žijících v konkubinátu, PACSu (či registrovaného partnerství), jakož i legalizace manželství osob stejného pohlaví je stále živým a aktuálním tématem. Právní řády různých zemí zavádějí odlišné právní režimy jednotlivých institutů a přiznávají a ukládají tak dotyčným rozličná práva a povinnosti. Předmětem diplomové práce je podrobná analýza výše jmenovaných alternativních forem soužití francouzského rodinného práva konkubinátu a PACSu, doplněná o stručný rozbor nového zákona o uzavírání manželství homosexuálními páry. Práce si klade za cíl odhalit výhody a nevýhody jednotlivých institutů, zjistit úroveň a kvalitu francouzské právní úpravy, jakož i být případně příručkou inspirující k budoucím legislativním změnám daných institutů v českém právním systému. V konkrétnější rovině se předmětná práce snaží nalézt odpovědi na otázky právního postavení konkubínů a paksovaných partnerů. Mají konkubíni nějaká práva nebo se jedná jen o faktický stav právem reprobovaný? Jaká je právní povaha PACSu? Jde o obligační či rodinněprávní institut? Jsou nositeli sociálních práv? Jak francouzské právo reaguje na zánik konkubinátu a PACSu? Na všechny tyto a mnohé další otázky se diplomová práce pokouší nalézt odpovědi. Z hlediska povoleného rozsahu však nebylo možno pojmout veškerou problematiku vztahující se k danému tématu. Snahou tak je představit základní a nejpodstatnější prvky jednotlivých institutů. Struktura práce je následující. Úvodem budou nastíněny dvě možné alternativy manželského soužití nesezdané soužití a PACS. Druhá kapitola bude věnována analýze konkubinátu účincím ve sféře osobnostní i majetkové, sociální, daňové aj. Třetí kapitola uvozuje nejrozsáhlejší část práce studium PACSu. Postupně bude popsána historie zavedení nové právní úpravy včetně stanoviska francouzské Ústavní rady, formální náležitosti založení a vzniku, alternativy majetkového režimu partnerů. Následovat bude analýza účinků paksovaného svazku podobně jako u konkubinátu účinky osobní i majetkové povahy aj. Čtenáři bude poskytnuto srovnání podoby daného institutu před reformou z roku 2006 a jeho změn, které nastaly po ní. Posléze bude pojednáno o možnostech zrušení PACSu a následcích zániku. Závěrem následuje exkurz do nového zákona o uzavírání manželství páry stejného pohlaví.The thesis is called "The Alternative Forms of Cohabitation with the focus on the French Law Regulation". The term "alternative forms of cohabitation" can be understood in terms of a replacement form of coexistence to the basic pair of coexistence marriage. Two main forms of alternative cohabitation in the French Law Regulation will be presented throughout the thesis Concubinage as a non-married cohabitation and PACS which is a form of Registered Partnership in France. A substantial part of the work is also devoted to a recently adopted French law regulation that legalizes "the same-sex marriage", but the thesis is mainly focused on wide and extensive analysis of PACS as an institute. The question of the legal status of persons living in the concubinage or in PACS, as well as the legalization of same-sex marriage, is still a live and current issue. The legal systems of different countries introduce various legal regimes of these institutes, so that different rights and obligations are granted to the concerned persons. The core of the thesis provides a detailed analysis of the above mentioned alternative forms of coexistence, completed with the brief description of the new law provision enabling the conclusion of the same-sex marriage. The aim of the thesis is to discover the advantages and disadvantages of these particular institutes, to detect the level and quality of the French regulation and also to come with a manual or inspiration for the eventual future legislative changes of these institutes in the Czech Legal System. More specifically, the work deals with the questions of the legal status of persons living in the concubinage or in PACS. Do the concubines have any rights or is the concubinage rather a de facto legal status disapproved by law? What is the legal nature of the PACS? Is it an obligation or does it come from family law? Do they derive benefits from the social rights? How does the French law react to the cessation of the concubinage and the PACS? For all these questions and many others, the thesis tries to find answers. In terms of the allowed range, however, it was not possible to include all the matters related to the topic. The main goal is to present the basic and the most important components of the particular institutes. The structure of the work is the following: In the beginning, two possible alternatives of marriage cohabitation are outlined the non-married cohabitation and the PACS. The second chapter is dedicated to the analysis of the effects of concubinage in the personal and property sphere, as well as the social, fiscal and other effects. The third chapter introduces the largest part of the work the analysis of the PACS. Subsequently, the thesis deals with the history of the introduction of the new legal regulation, including the view-point of the French Constitutional Council, the formal requirements of the foundation and the creation of the institutes and the alternatives of the property regime of partners. Afterwards, the analysis of effects of the PACS follows similarly to the concubinage, the personal as well as the property effects and others are described. The readers are allowed to confront the appearance of the PACS before its reformation in 2006 and the changes brought by this reform. Also the possibilities of dissolution of the PACS and the consequences of its disappearance are discussed. The conclusion contains an excursion into the new law regulation on the conclusion of marriage to same-sex couples.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.