Počet záznamů: 1  

Cestovní smlouva a odpovědnost provozovatele cestovní kanceláře

 1. Údaje o názvuCestovní smlouva a odpovědnost provozovatele cestovní kanceláře [rukopis] / Dominika Švrčková
  Další variantní názvyCestovní smlouva a odpovědnost provozovatele cestovní kanceláře
  Osobní jméno Švrčková, Dominika (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názTravel contract and liability of tour operators
  Vyd.údaje2013
  PoznámkaOponent Vendula Bryxová
  Ved. práce Tomáš Tintěra
  Dal.odpovědnost Bryxová, Vendula (oponent)
  Tintěra, Tomáš, 1984- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova diplomová práce * cestovní smlouva * cestovní kancelář * sekundární odpovědnost provozovatele cestovní kanceláře * odpovědnost za škodu * za vady a za prodlení * dodavatelé služeb cestovního ruchu * zákon č. 40/1964 Sb. * občanský zákoník * Směrnice Rady 90/314/EHS o souborných službách pro cesty * pobyty a zájezdy * Nový občanský zákoník * the diploma thesis * travel agreement * travel agency operator * responsibilities of the travel agency operators in terms of secondary liability * liability for damages * defects and delays * turism service providers * Act No. 40/1964 Coll. * the Civil Code * Council Directive 90/314/EHS on package travel * package holidays and package tours * New Civil Code
  New Civil Code
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00163450-903339484.doc38390.7 KB04.09.2013
  PosudekTyp posudku
  00163450-ved-807023373.pdfPosudek vedoucího
  00163450-opon-544112760.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00163450-prubeh-691605082.tif30.04.201104.09.201330.09.20132Hodnocení známkou

  Tématem této diplomové práce byla cestovní smlouva a odpovědnost provozovatele cestovní kanceláře ve smyslu odpovědnosti sekundární. Provozovatel cestovní kanceláře odpovídá zákazníkovi při porušení závazků ze smlouvy za škodu, za vady a za prodlení bez ohledu na to, zda plnění měl poskytnout sám provozovatel nebo jeho dodavatelé služeb cestovního ruchu. Právní úprava cestovní smlouvy v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník představuje provedení Směrnice Rady 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy. Tato Směrnice byla provedena do ObčZ poměrně nedůsledně, což vedlo ke snížení ochrany zákazníka a k tomu, že nemůže uplatnit plně svá práva, tak jak mu je přiznává Směrnice. Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který mění ustanovení starého občanského zákoníku týkající se cestovní smlouvy. NOZ zejména odstraňuje předešlá pochybení v implementaci Směrnice, zavádí novou terminologii, cestovní smlouvu nazývá smlouvou o zájezdu a sám definuje důležité pojmy týkající se zájezdu. Dále nově zavádí možnost náhrady újmy za narušení dovolené, byl-li zájezd zmařen či podstatně zkrácen, čímž se ČR řadí mezi mnohé státy, které mají tento institut výslovně zakotven ve svých právních úpravách. NOZ zákoník posiluje ochranu zákazníka a to i nad rámec Směrnice, zejména v případě žáků úpravou zahraničních školních pobytů. Diplomová práce je rozčleněna do osmi kapitol, první se zabývá vymezením právní úpravy, druhá problematikou termínu odpovědnost v ObčZ a NOZ, třetí kapitola vymezuje pro cestovní smlouvu nejdůležitější pojmy, se kterými se dále pracuje, čtvrtá kapitola obsahuje postup před zahájením zájezdu, práva a povinnosti stran, pátá kapitola se zabývá odpovědností provozovatele cestovní kanceláře za škodu, za vady a za prodlení. Šestá, sedmá a osmá kapitola obsahují závěr, shrnutí a seznam použitých zdrojů.The diploma thesis is focused on the travel agreement and responsibilities of the travel agency operators in terms of secondary liability. In cases of violation of duties following from the agreement, the travel agency operator is liable to the customer for damages, defects and delays irrespective of whether the performance was to be provided by the operator themselves or by their tourism service providers. Legal regulation of the travel agreement in Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code, is an implementation of the Council Directive 90/314/EEA on package travel, package holidays and package tours. Implementation of the Directive in the Civil Code is relatively inconsistent, leading to reduced protection of the customer and making the customer unable to fully claim their rights as awarded by the Directive. The Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, will become effective as of 1 January 2014, which modifies provisions of the former Civil Code regarding the travel agreement. In particular, the new Civil Code removes previous faults in implementation of the Directive, introduces new terminology such using tour agreement instead of travel agreement, and defines important terms related to the tour. In addition, the possibility of injury compensation due to disturbed holidays has been introduced in cases where the tour was obstructed or substantially reduced whereby the Czech Republic has become one of many countries where this institute is explicitly embedded in their legal regulations. The new Civil Code enhances customer protection even beyond the Directive, particularly for pupils, by regulating school stays abroad. The diploma thesis is divided in eight chapters where Chapter 1 defines the legal regulation, Chapter 2 is focused on the term of liability in the Civil Code and in the new Civil Code, Chapter 3 defines the most important terms for the travel agreement used thereafter in the thesis, Chapter 4 describes the procedure before the tour commencement and the rights and duties, Chapter 5 is focused on the travel agency operator's liability for damage, defects and delays. Finally, Chapters 6, 7 and 8 provide the conclusion, summary and references.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.