Počet záznamů: 1  

Adopce dětí homosexuálními páry

 1. Údaje o názvuAdopce dětí homosexuálními páry [rukopis] / Helena Řehůřková
  Další variantní názvyAdopce dětí homosexuálními páry
  Osobní jméno Řehůřková, Helena (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAdoptions by homosexuals
  Vyd.údaje2014
  PoznámkaVed. práce Lenka Westphalová
  Oponent Renáta Šínová
  Dal.odpovědnost Westphalová, Lenka (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Šínová, Renáta, 1978- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Adopce * osvojení * stejnopohlavní pár * homosexuální pár * registrované partnerství * diskriminace * sexuální orientace * Adoption * homosexual couple * civil/registered partnership * discrimination * sexual orietation
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00121565-245931360.pdf494884 KB30.06.2014
  PosudekTyp posudku
  00121565-ved-999166869.docxPosudek vedoucího
  00121565-opon-589069143.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00121565-prubeh-945516969.tif23.03.201030.06.201429.09.20143Hodnocení známkou

  Ve své diplomové práci jsem se zabývala tématem, jež je z celospolečenského kulturně-sociologického pohledu značně komplikovaným. Pro pozitivní řešení je tedy dle mého názoru potřeba přistupovat kultivovaně s respektem k odlišným názorům, otevřeně diskutovat s předkládáním relevantních výstupů odborníků s přihlédnutím k praxi a zkušenostem okolních právních řádů. Přestože na základě všech citovaných vědeckých studií je zřejmé, že výchova homosexuálním párem objektivně nepředstavuje pro vývoj dítěte žádnou hrozbu či nebezpečí, vyjma negativního a nepřátelského přístupu netolerantních homofobních jedinců, je nutno respektovat odlišné názory doposud nemalé části společnosti, kdy je zapotřebí se kultivovanou osvětou a otevřenou diskuzí vypořádat s negativním přístupem, který je bohužel často založen pouze na iracionálních představách a zažitých předsudcích. Přestože měl Galileo objektivně pravdu a my na dnešní úrovni vědy a techniky o faktu, že je země kulatá a obíhá kolem slunce, nepolemizujeme a historické představě o fungování vesmíru se jen blahosklonně usmíváme, nebyla tehdejší společnost schopna na své kulturně sociologické úrovni přijmout tento vědecký objev, který natolik kolidoval s náboženskými dogmaty, že zvolila raději násilné umlčení geniálního astronoma i s jeho rouhačským objevem. Pokud tedy nebude společnost sociologiky a kulturně na takovouto legislativní změnu připravena, hrozí riziko, že ji nepřijme a neztotožní se s ní, což dozajista výrazně sníží její legitimitu. Důležité legislativní změny jsou na dohled. V dnešní době není k dispozici statistika, která by mapovala počet rodin, ve kterých stejnopohlavní pár vychovává děti. Jejich počet však není nemalý. Je nutné se na danou problematiku podívat i očima dětí. Ve většině diskuzí je argumentováno, že v případě soužití stejnopohlavního páru vychovávající dítě, kdy partner rodiče nemá vůči vychovávanému dítěti žádná práva, tak dochází v praktickém životě k řadě problémů. Tento stav je tak pro dítě samo nestabilní, bezesporu je v jeho nejlepším zájmu, aby osoby, jež považuje za své rodiče, byli jeho rodiči nikoliv jen de facto, ale i de iure. Byť se však jednalo o jedno jediné dítě, má i toto jediné právo nežít v jakémsi právním vakuu. I ono má své nezadatelné právo žít se svými rodiči a požívat ochrany své faktické rodiny ze strany státu bez ohledu na sexuální orientaci svých rodičů, A jak bylo zmíněno výše, i s přihlédnutím k různým názorům a postojům napříč celou společností, občané si ve svých právech nemohou být trochu rovni, tak jako nelze být trochu mrtvý, nebo trochu těhotná. Rovnoprávnost buď je, nebo není. Její existenci nelze umenšovat a děje-li se tak jen v určitých oblastech a z důvodu sexuální orientace, je tento stav absurdní a je nutná jeho náprava. Já sama pevně věřím, že většinová společnost v blízké budoucnosti dojde k vnitřnímu přesvědčení, že osobnostní kvality člověka nezávisí na jeho sexuální orientaci, stejně jako například na jeho barvě pleti, což se dozajista následně promítne v nepotřebnosti právně rozdílně upravovat práva a povinnosti jedince z důvodu jeho sexuální orientace.In my diploma thesis I pursued topic which is considerably complicated from the whole society culturally sociologic point of view. For an affirmative solution is therefore, according to my opinion, necessary to approach it with a respect for different notions, to discuss about it openly with presenting of relevant outcomes from the professionals with regard to practice and experiences of ambient systems of laws. In spite of the fact that on the base of all quoted scientific studies is clear, that upbringing by a homosexual couple does not objectively mean any thread or danger for development of the baby, except a negative and hostile approach of intolerant homophobic individuals, it is essential to respect discrepant notions of hitherto considerable part of the society when it is necessary, with a cultivated enlightenment and open discussion, to deal with a negative approach which is, unfortunately, often based only on irrational imaginations and deep-rooted prejudices. Even though Galileo was objectively right and we do not, at present level of science and technology, argue about the fact that the Earth is round and orbits the Sun and we sneer at the historical conception of functioning of the Universe, then society was not able, on its cultural sociologic level, to accept this scientific discovery which collided so much with religious dogma that it preferred violent suppression of the ingenious astronomer together with his blasphemous discovery. As far as the society is not sociologically and culturally ready for such a legislative change there is a risk that it will not be accepted and the society will not identify with it, which will, for sure, significantly decrease its legitimacy. Important legislative changes are in sight. At present there is not at the disposal any statistic which would map amount of families where homosexual couple raises children. However their amount is no small. Likewise it is necessary to take a look at this through the eyes of the children. In the most discussions are stated arguments that in case of cohabitation of homosexual couple which raises the child, where the partner of the parent does not have any rights toward the brought up child come, in ordinary life, to many troubles. This condition is then for the child unstable, indisputably it is for the best sake of the child that persons who he/she considers as his/her parents to be his/her parents not only de facto yet also de iure. Even if it meant only one child even this child would have right not to live in some legal vacuum. The child alone has a vested right to live together with his/her parents and to enjoy the protection of his/her factual family from the side of the state without any regards to sexual orientation of his/her parents. And as it was stated above even with the respect to different opinions and attitudes across the whole society the citizens themselves can not be in their rights a little bit equal as it is not possible to be a little bit dead or a little bit pregnant. The equality either exists or not. Its existence is not possible to belittle and if it comes to this in particular areas namely due to sexual orientation this condition is absurd and it is necessary to correct it. I, on my own, do trust that the majority of the society will come, in the near future, to inner creed that the personal qualities of the human being do not depend on his/her sexual orientation as they do not depend on his/her complexion which will, for certain, reflect itself in inutility to legally differentially modify rights and duties of the individual due to his/her sexual orientation.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.