Počet záznamů: 1  

Záťažové situácie a životná spokojnosť profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky

 1. Údaje o názvuZáťažové situácie a životná spokojnosť profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky [rukopis] / Viera Nováková
  Další variantní názvyZáťažové situácie a životná spokojnosť profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky
  Osobní jméno Nováková, Viera (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názStressful situations and the life satisfaction of professional soldiers of Armed forces of the Slovak Republic
  Vyd.údaje2012
  Fyz.popis93s (155 437) : tab. + počet tabuliek 38
  PoznámkaVed. práce Matúš Šucha. Oponent Jan Nedvěd
  Dal.odpovědnost Šucha, Matúš, 1980- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Nedvěd, Jan (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Ozbrojené sily Slovenskej republiky * výcvik profesionálnych vojakov * formovanie osobnosti vojaka * záťažové situácie * stratégie zvládania * životná spokojnosť a jej aspekty * Armed Forces of the Slovak Republic * training of professional soldiers * formation of soldier personality * stressful situation * coping strategies * life satisfaction and its aspects
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.slovenština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00175304-402067881.pdf21 MB31.03.2012
  PosudekTyp posudku
  00175304-ved-848893174.Posudek vedoucího
  00175304-opon-454592616.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00175304-prubeh-882199954.jpg21.03.201231.03.201211.05.20121Hodnocení známkou

  Diplomová práca je zameraná na životnú spokojnosť profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a stratégie, ktoré vojaci používajú v záťažových situáciách. V teoretickej časti sa zaoberáme najdôležitejšími témami spojenými s pracovnou náplňou vojakov, ktorá je prepojená s výcvikom ako celkom. V súvislosti s vojenskou tematikou spomíname aj osobnosť vojaka, jej formovanie a formovanie celej vojenskej jednotky, pri ktorom zohráva dôležitú úlohu veliteľ. S osobnosťou úzko súvisia aj stratégie, ktoré vojaci používajú pri zvládaní záťažových situácií a stresu. Nasledujúca, posledná časť teórie sa zameraná na vysvetlenie pojmu životná spokojnosť vojakov. V praktickej časti sa venujeme overovaniu rozdielov v celkovej životnej spokojnosti a v jej jednotlivých aspektoch u vojakov troch hodností patriacich do prvého hodnostného zboru. Na skúmanie životnej spokojnosti sme použili Dotazník životnej spokojnosti (DŽS). Ďalším cieľom bolo zistiť, aké stratégie používajú vojaci v záťažových situáciách a tiež či existujú hodnostné rozdiely pri ich používaní, čo sme zisťovali prostredníctvom Dotazníka zvládania stresu (SVF-78). Zamerali sme sa aj na skúmanie súvislostí medzi jednotlivými subtestami oboch dotazníkov.The diploma thesis focuses on the life satisfaction of professional soldiers of the Armed Forces of the Slovak Republic and strategies used by soldiers in stressful situations. In the theoretical part we deal with the most important topics related to the work of soldiers, which is connected to training as a whole. In relation to military theme we mention also the soldier's personality, its formation and formation of entire military unit, in which commander plays an important role. Closely related to the personality strategies used by soldiers in coping with stressful situations and stress. Next, the last part of the theoretical part is devoted to explain the life satisfaction of soldiers. In the practical part is dedicated to the comparison of the differences in overall life satisfaction and its individual aspects of soldiers of the three different ranks belonging to the first rank corps. In order to study the life satisfaction I used the Questionnaire of Life Satisfaction (DŽS). Another objective was to determine what strategies are used by soldiers in stressful situations and also whether there are differences in ranks according to their use. We verified this with a Stress management strategies questionnaire (SVF-78). We also focused on the examiniation of the connections between individual subtests of both questionnaires