Počet záznamů: 1  

Prežívaná životná zmysluplnosť, subjektívna životná spokojnosť a zvládanie smrti u seniorov

 1. Údaje o názvuPrežívaná životná zmysluplnosť, subjektívna životná spokojnosť a zvládanie smrti u seniorov [rukopis] / Jana Liková
  Další variantní názvyPrežívaná životná zmysluplnosť, zvládanie smrti a postoje k smrti
  Osobní jméno Liková, Jana (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názSenior life advisability, subjective life satisfaction and coping with death
  Vyd.údaje2012
  Fyz.popis96 s. (135745 znakov). : grafy, tab. + 1CD
  PoznámkaVed. práce Martin Kupka. Oponent Jan Nedvěd
  Dal.odpovědnost Kupka, Martin, 1976- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Nedvěd, Jan (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova staroba * starnutie * životná zmysluplnosť * kvalita života * well-being * smrť * senescence * aging * life advisability * life quality * well-being * death
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.slovenština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00162585-819106909.pdf45.8 MB31.03.2012
  PosudekTyp posudku
  00162585-ved-820851007.docPosudek vedoucího
  00162585-opon-884539310.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00162585-prubeh-738062583.jpg20.04.201131.03.201211.05.20121Hodnocení známkou

  V mojej diplomovej práci pod názvom Prežívaná životná zmysluplnosť, subjektívna životná spokojnosť a zvládanie smrti u seniorov som sa rozhodla venovať hľadaniu vzťahu medzi životnou zmysluplnosťou a zvládaním smrti, životnou spokojnosťou a jej vplyvu na zvládanie smrti seniorov a súvislostí medzi životnou spokojnosťou a zmysluplnosťou. Diplomovú prácu som rozdelila na dve základné časti: na časť teoretickú ? v ktorej rozoberám oblasť staroby a starnutia. Venujem sa tiež otázkam zmyslu života starších ľudí a tiež postoju k starobe, k smrti, rovnako ako osobnej spokojnosti ? well-beingu. Cieľom druhej, praktickej časti bolo objavenie súvislostí medzi životnou spokojnosťou seniorov ich zmysluplnosťou a zvládaním smrti, prostredníctvom dotazníkov ESK ? existenčná škála, DŽS ? dotazník subjektívnej životnej spokojnosti a CDS ? coping whith death scale ? dotazník zameraný na zvládanie smrti. Pri vyhodnocovaní údajov boli využité metódy deskriptívnej štatistiky. V rámci inferenčnej štatistiky som pracovala s Pearsonovým korelačným koeficientom a pri overovaní hypotéz som pracovala so Studentovym t- testom rozdelenia o n-2 stupňoch voľnosti a s T ? testom nerovnosti rozptylov pri stanovení hladiny významnosti alfa = 0,05. Vo výskume bola preukázaná súvislosť medzi životnou spokojnosťou a zmysluplnosťou, ďalej, že životná spokojnosťou nemá štatistický významný vplyv na zvládanie smrti seniorov. Medzi životnou zmysluplnosťou a zvládaním smrti bolo preukázané, že tento vzťah je štatisticky významný. Pri hľadaní vzťahu v odpovediach na dotazníky s ohľadom na pohlavie sa nám nepotvrdil štatisticky významný vzťah. Rovnako to bolo i v prípade vzdelania, kde sa potvrdila významnosť len v dotazníku ESK a vzdelanie.In the diploma paper called Senior life advisability, subjective life satisfaction and coping with death, the topics relating to seniors' satisfaction and sensibility of life and coping with death will be explored; researching life comfort and it's impact onto coping with death for seniors and the connections between life comfort and their sense of death. The diploma paper is split into two basic parts: theoretic part and practical part. The former will focus on seniors' age and growing old, to determine older people's satisfaction of life as well as their attitude to age and death. The goal of the latter, practical part is to find out the connections between life satisfaction of seniors, their sense of well being and coping with death, using questionaries ESK - biotic scale, DŽS ? subjective life satisfaction questionnaire and CDS - coping with death scale. For the scoring of data the methods of descriptive statistics shall be used. Pearson's correlation coefficient shall be used for the inferential statistics, and for the hypothesis proofing - Student's proportion t-test with n-2 levels of latitude and with T-test of irregularity of diffusions with level of significance allocated at alfa = 0,05. The results of research proved the connection between life satisfaction and sense of death, moreover, that life satisfaction does not have the statistically significant impact on the coping with death in seniors. It was proved that between the sense of death and preparing for death, that this relationship it statistically significant. When comparing the questionnaires with regards to gender of the respondents, the connection was not statistically significant. The same result was found out also in case of education, in which the significance was proven only in case of ESK questionnaire and education.