Počet záznamů: 1  

Smlouvy příkazního typu

 1. Údaje o názvuSmlouvy příkazního typu [rukopis] / Štefan Potočňák
  Další variantní názvySmlouvy příkazního typu
  Osobní jméno Potočňák, Štefan (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názMandate contracts
  Vyd.údaje2012
  PoznámkaVed. práce Filip Melzer
  Oponent Milan Hulmák
  Dal.odpovědnost Melzer, Filip, 1975- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Hulmák, Milan (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova příkazní smlouva * příkaz * smlouva o obstarání věci * smlouva o obstarání prodeje věci * příkazník * příkazce * zastoupení * přímé zastoupení * nepřímé zastoupení * princip poctivosti * služební smlouva * pracovní smlouva * smlouva o dílo * jednatelství bez příkazu * mandate contract * mandate * contract on providing business * sale or return contract * principal * agent * representation * direct representation * indirect representation * good faith and fair dealing * business contract * employment contact * contract for work and labour * agency without mandate
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00162383-642139882.doc22618.5 KB10.04.2012
  PosudekTyp posudku
  00162383-ved-709449195.docPosudek vedoucího
  00162383-opon-810358786.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00162383-prubeh-795530862.tif02.05.201110.04.201226.06.20121Hodnocení známkou

  Diplomová práce se věnuje podrobné analýze smluv příkazního typu se zaměřením na právní úpravu v Občanském zákoníku. Cílem této kvalifikační práce je pojednat o tom, čím se v systému závazkového práva tato skupina typizovaných obligací odlišuje od jiných smluvních typů. Východisko práce představuje současná právní úprava obsažená v Hlavě osmé Části osmé Občanského zákoníku. Úprava de lege lata je kriticky analyzována a průběžně komparována s právní úpravou rakouskou a německou. Součástí práce je též posouzení správnosti závěrů vyslovených v judikatorní praxi Ústavního a Nejvyššího soudu. Autor si je vědom zásadních změn, které bude pro české soukromé právo znamenat přijetí nového Občanského zákoníku a z tohoto důvodu je součástí této diplomové práce také kritické zhodnocení právní úpravy smluv příkazního typu v novém kodexu civilního práva. V rámci historického exkurzu popisuje autor v první kapitole základní črty římskoprávního mandata. Poznatky římskoprávní jurisprudence jsou rozebírány především z toho důvodu, že do značné míry ovlivnily i soudobé nahlížení na příkazní smlouvy. Další výklad je pak zaměřen na genezi právní úpravy od přijetí Obecného zákoníku občanského až do roku 1991. V kapitole druhé hledá autor odpověď na otázku, na základě čeho lze smlouvy příkazního typu odlišit od jiných smluvních typů, jejichž předmětem je vykonání činnosti pro jiného. Cílem je přinést takovou explikaci příkazních smluv, která se může v rovině obecné stát východiskem pro další výklad. Vlastní explikace vychází na jedné straně z poznatků německé a rakouské právní vědy, na straně druhé je však podložena také obecně platnými argumenty věcné povahy. V dalším textu je pak s ohledem na vyslovené závěry povšechně zhodnocena právní úprava v novém Občanském zákoníku. Nejrozsáhlejší je kapitola třetí, která je věnována pojednání o příkazní smlouvě. Autor přináší základní popis současné právní úpravy a vymezuje předmět závazku z příkazní smlouvy. Velký prostor je zde věnován vztahu příkazní smlouvy k jiným smluvním typům a k jiným právním institutům. Výklad pokračuje analýzou jednotlivých prvků obsahu závazkového právního vztahu. V poslední části této kapitoly jsou rozebírány obecné a zvláštní způsoby zániku závazku z příkazní smlouvy. Obsahem posledních dvou kapitol je rozbor smlouvy o obstarání věci a smlouvy o obstarání prodeje věci V obou případech je pohled autora soustředěn na vztah předmětné právní úpravy k ustanovením o smlouvě příkazní a dále pak na konkrétní obsah závazkového vztahu vzniklého na podkladu těchto smluvních typů.The diploma thesis "Mandate contracts" deals with comprehensive analysis of mandate contracts with the focus on legislation in Civil code. The aim of the work is to explore the differences between standardized obligations and other types of contracts existing within the system of law of obligations. The starting point for this work is the current legislation contained in the Chapter eight, Section eight of Civil code. The de lege lata legislation is critically analysed and continuously compared with the Austrian and German legislation. The work also includes examination of correctness of conclusions pronounced in the judicatory practice of Constitutional and Supreme court. Author is aware of the fact that adoption of new Civil code will bring significant changes to the Czech private law. This work therefore also includes critical examination of legislation of mandate contracts in the new Civil code. In the historical overview author describes basic features of mandate in Roman law. Knowledge accumulated by the Roman law jurisprudence is analysed mainly due to the fact that to a considerable extent it determined also the contemporary perception of mandate contracts. The explication in the following part focuses on development of legislation in the period from the adoption of Common civil code (Obecný zákoník občanský) to the year 1991. In the second chapter author seeks an answer to a question in what aspects mandate contracts differentiate from other types of contracts that state carrying out actvities for other person in their subject. The work aims at presenting an explication of mandate contracts that could in general become a starting point for further explication. The explication presented in this work is based on knowledge accumulated by German and Austrian legal science as well as on universally valid arguments of factual nature Considering the pronounced conclusions, further in the text legislation from the new Civil code is generally examined. The third chapter is the most extensive and it deals with the analysis of mandate contract. Author gives basic description of the current legislation and defines the subject of obligation from mandate contract. Extensive part of the chapter deals with relation between mandate contract, other types of contracts and other legal institutes. The explication continues in analysis of individual elements of the content of obligational legal relationship. In the last part of this chapter, general and particular means of termination of obligation from mandate contract are analysed. The last two chapters include analysis of the contract on providing business and sale or return contract. In both cases author focuses on relationship between legislation and provisions concerning mandate contracts and further in the chapter also on the specific content of obligational relationship formed by the above-mentioned types of contracts.

Počet záznamů: 1